Podziel się tym w mediach społecznościowych


IV Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa i Ekonomii z Partnerami Zewnętrznymi

Tegoroczna edycja Forum koncentrowała się na podsumowaniu realizowanego w Instytucie Prawa i Ekonomii projektu „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-DU44/18-01) wraz z odbywającymi się w jego ramach stażami studentów w 2020 i 2021 r. łącznie w 28 firmach i podmiotach ekonomii społecznej.

W spotkaniu wzięli udział: dr hab., prof. UP Kazimiera Juszka, Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii, dr Renata Śliwa, Kierownik Projektu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, dr hab., prof. UP Dorota Murzyn, Koordynator Projektu, Opiekun Roku, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, dr Ewa Radomska, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz studenci kierunku Ekonomia Społeczna, studia II stopnia (dualne) i opiekunowie studentów na stażach z wybranych organizacji partnerskich:

  • Maria Kucińska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS)
  • Olga Gałek – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA)
  • Elżbieta Zadęcka – Cieślik – Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
  • Mungo Keulemans – firma PMR Market Experts Ltd. Sp. z o.o.

Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz wymiany opinii na temat korzyści i wartości dodanej oraz wyzwań związanych z uczestnictwem w stażach – widziane z perspektywy zarówno studentów, jak i ich opiekunów.

Przeprowadzone podczas spotkania badanie opinii studentów za pomocą aplikacji Poll Everywhere wykazało, iż:

  • 100 proc. postrzega studiowanie dualne jako formę studiowania przynoszącą korzyści;
  • staże (1), zajęcia praktyczne (2), szkolenia (3), wizyty studyjne (4) – to elementy dualnego studiowania najwyżej ocenione;
  • motywacja stron (48 proc.), organizacja stażu (43 proc.), kwestie finansowe (10 proc.) to czynniki, które najbardziej sprzyjały trójstronnej współpracy w zakresie realizacji staży;
  • 62 proc. studentów otrzymało ofertę pracy po stażu.