LOGISTYKA

Studia 3-letnie licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Jest to kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na aktualne i stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów i menedżerów z różnych obszarów logistyki. Obecnie w warunkach globalizacji rynku, logistyka stanowi istotną dziedzinę działalności łączącą wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (z branży TSL, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, budowlanych, działających w branży energetycznowydobywczej czy, portach i terminalach intermodalnych) w zakresie przepływu materiałów: dóbr, usług oraz informacji. Umiejętność optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, organizacji non-profit czy instytucji publicznej oraz zarządzania łańcuchami dostaw stanowi niezbędny element ich funkcjonowania, często decydujący o ich sukcesie czy porażce.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Podczas studiów na tym kierunku będziesz mieć możliwość:

 • zdobycia unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami logistycznymi;
 • uzyskania solidnego wykształcenia logistycznego potrzebnego w przemyśle, usługach i instytucjach publicznych;
 • nauczenia się pozyskiwania i analizy informacji o aktualnych przepływach towarów, osób i informacji;
 • zdobycia najbardziej aktualniej wiedzy o stanie infrastruktury, przemysłu i transportu w Europie, Polsce i poszczególnych jej regionach;
 • nabycia kompetencji z zakresu prowadzenia zakupów, gospodarki magazynowej i materiałowej, a także dystrybucji towarów i ruchu pasażerskiego;
 • pozyskania umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii do zarządzania procesami logistycznymi i transportem;
 • zapoznania się ze specyfiką firm związanych z produkcją i dystrybucją towarów, usług oraz procesami realizowanymi w przestrzeni publicznej ukierunkowanymi na potrzeby odbiorców lokalnych;
 • poznania warunków planowania i organizacji pracy zespołowej oraz niezbędnych narzędzi zarządzania projektami;
 • uzyskany tytuł zawodowy licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Dlaczego akurat na UKEN?

Wybierając studia na kierunku logistyka w naszej uczelni będziesz mieć możliwość:

 • zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy w obszarze logistyki;
 • wyboru jednej z dwóch zaproponowanych specjalności: „Logistyka przedsiębiorstw” oraz unikatowa „Logistyka publiczna”;
 • zdobycia praktycznej wiedzy podczas tzw. ćwiczeń terenowych w ramach, których studenci będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw i rozwiązań logistycznych, w tym w podmiotach sektora publicznego;
 • realizacji programu studiów przy tworzeniu, którego uwzględniono wymogi europejskich standardów kompetencji logistyka na poziomie EQF-4 opracowane przez ELA (European Logistics Association – Europejskie Towarzystwo Logistyczne);
 • studiowania w przyjaznej i sprzyjającej ciągłemu rozwojowi atmosferze, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia;
 • współorganizowania i uczestniczenia w różnych wydarzeniach uniwersyteckich, zwłaszcza w seminariach naukowych, konferencjach i wydarzeniach popularyzujących naukę;
 • zaangażowania się w działalność kół naukowych i licznych organizacji studenckich pozwalających rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz działać na rzecz dobra akademickiej wspólnoty;
 • doświadczenia pomocy ze strony dedykowanego każdemu rocznikowi opiekuna roku;
 • rozwoju i doskonalenia kompetencji interpersonalnych na kursach z tego zakresu.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych i w działach logistycznych przedsiębiorstw komercyjnych, jak i sektora publicznego (w tym jednostek samorządu terytorialnego) oraz przedsiębiorstw państwowych w przykładowych zawodach:

 • specjalista ds. logistyki
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. planowania produkcji
 • koordynator ds. planowania popytu
 • specjalista ds. dystrybucji
 • specjalista ds. logistyki w dziale infrastruktury komunalnej
 • specjalista ds. logistyki w dziale inwestycji infrastruktury technicznej
 • specjalista ds. logistyki w wydziale planowania przestrzennego

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
15-07-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2024 do godz. 12:00
Limit miejsc
130

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024
Limit miejsc
130

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

3000 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 82