Jakość kształcenia

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku prawo

 • dr Monika Skowrońska – Przewodnicząca
 • dr Urszula Kosielińska-Grabowska – Zastępca Przewodniczącej
 • dr Tomasz Szelag – Kierownik praktyk na kierunku prawo
 • dr Bogumił Naleziński
 • dr Karol Juszka
 • Wioletta Kilian - studentka, przedstawiciel studentów

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku ekonomia

 • dr hab. Janina Pach, prof. UKEN – Przewodnicząca
 • dr hab. Dorota Murzyn, prof. UKEN – Zastępca Przewodniczącej
 • dr Ewa Radomska- Koordynator kierunku
 • dr Renata Śliwa - Kierownik praktyk na kierunku ekonomia społeczna
 • dr Marta Czyżewska
 • dr Katarzyna Kowalska
 •      Lech Kasperski– Przedstawiciel studentów

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku ekonomia społeczna

 • dr hab. Janina Pach, prof. UKEN – Przewodnicząca
 • dr hab. Dorota Murzyn, prof. UKEN – Zastępca Przewodniczącej
 • dr Katarzyna Kowalska – Koordynator kierunku
 • dr Renata Śliwa - Kierownik praktyk na kierunku ekonomia społeczna
 • dr Marta Czyżewska
 • Julia Miczek – Przedstawicielka studentów

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku administracja

 • dr hab. Stanisław Kilian, prof. UKEN – Przewodniczący
 • dr Ryszard Kozioł – Zastępca Przewodniczącego
 • dr Beata Pawlica - Koordynator kierunku
 • dr Elżbieta Maj
 • Daria Małek - studentka, przedstawiciel studentów

Zasady walidacji efektów uczenia się w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

 1. Efekty uczenia się realizowane w ramach zajęć/kursów są odzwierciedleniem programów studiów i są zgodne z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.
 2. Za walidację efektów uczenia się i dokumentowanie tego procesu odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki realizujący powierzone mu do realizacji w danym roku akademickim zajęcia/kursy. Podstawową formą dokumentacji jest karta kursu stanowiąca integralną część programu i  plan studiów.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek na pierwszych zajęciach zapoznać studentów z programem kursu, projektowanymi efektami uczenia się, literaturą przedmiotu, przewidywaną formą weryfikacji efektów, w tym kryteriami oceny prac lub egzaminów.
 4. Nauczyciel akademicki prowadzący kurs ma obowiązek dokonania zmian w karcie kursu, dotyczących aktualizacji treści programowych, literatury lub form weryfikacji efektów uczenia się oraz przekazania jej właściwemu kierunkowemu koordynatorowi ds. jakości kształcenia w terminie nie późniejszym niż tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru. W przypadku niepoinformowania właściwego kierunkowego koordynatora ds. jakości kształcenia o ww. zmianach, obowiązują ustalenia zawarte w istniejącej karcie kursu.
 5. Wyniki egzaminów i zaliczeń stanowiących formę sprawdzenia efektów uczenia się należy wpisywać do systemu Wirtualnej Uczelni w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 6. Testy, wykazy pytań egzaminacyjnych, tematy prac pisemnych oraz wszelkie inne formy weryfikacji efektów uczenia się kursów zrealizowanych w danym roku akademickim powinny być przechowywane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs.
 7. Nauczyciel akademicki po zakończeniu kursu jest zobowiązany do sporządzenia Raportu z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się założonych dla danego kursu oraz złożenia go w Sekretariacie Instytutu Prawa i Ekonomii nie później niż 3 dni po zakończeniu semestru.

Raport z weryfikacji efektów uczenia się