LOGISTYKA

Studia 2-letnie magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Jest to kierunek, który stanowi odpowiedź na aktualne i stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów i menedżerów z różnych obszarów logistyki. Intensywne tempo przemian zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz jego wysokie zróżnicowanie, zarówno pod względem kulturowym, środowiska przyrodniczego, a także struktur gospodarczych i geopolitycznych interesów, determinują potrzebę wykształcenia specjalistów o szerokim spektrum wiedzy oraz interdyscyplinarnym, holistycznym spojrzeniu, umożliwiającym optymalizację procesów łączenia tych komponentów w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Specjaliści z zakresu logistyki międzynarodowej, w tym menedżerowie logistyki stanowią kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, przede wszystkim dzięki wiedzy pozwalającej na optymalizację kosztów w zakresie wymiany handlowej, a także poszerzania rynków zbytu. Odpowiednia wiedza z obszaru zarządzania, finansów, marketingu oraz prawa handlowego dotyczącego zagadnień międzynarodowych i umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach związanych np. z handlem zagranicznym, kontraktacją procesów TSL, kierowaniem zespołami ludzi czy zarządzaniem łańcuchami dostaw.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Podczas studiów na tym kierunku będziesz mieć możliwość:

 • zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności związanych z logistyką z zakresu dyscyplin naukowych takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; zarządzanie i jakość, ekonomia i finanse, a także z zakresu nauk prawnych i przyrodniczych,
 • zdobycia wiedzy na temat uwarunkowań procesów logistycznych zachodzących, zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowego kontekstu oraz zróżnicowania przestrzennego w skali świata;
 • nabycia umiejętności analitycznego i koncepcyjnego myślenia w odniesieniu do tworzenia i zarządzania procesami logistycznymi oraz stosowania podejścia strategicznego i marketingowego w zarządzaniu przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami logistycznymi,
 • nabycia kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku usług logistycznych, a także współpracy w grupie i kierowania zespołami pracowniczymi,
 • przygotowania się do podjęcia i realizacji badań naukowych w obszarze logistyki.

Dlaczego akurat na UKEN?

Wybierając studia II stopnia na kierunku logistyka w naszej uczelni będziesz mieć możliwość:

 • zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy w obszarze logistyki;
 • wyboru jednej z dwóch specjalności: „logistyka międzynarodowa” oraz „menedżer logistyki”;
 • realizacji programu studiów przy tworzeniu, którego uwzględniono wymogi europejskich standardów kompetencji logistyka na poziomie EQF-4 opracowane przez ELA (European Logistics Association – Europejskie Towarzystwo Logistyczne);
 • studiowania w przyjaznej i sprzyjającej ciągłemu rozwojowi atmosferze, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia;
 • współorganizowania i uczestniczenia w różnych wydarzeniach uniwersyteckich, zwłaszcza w seminariach naukowych, konferencjach i wydarzeniach popularyzujących naukę;
 • zaangażowania się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich pozwalających rozwijać zainteresowania naukowe oraz działać na rzecz dobra akademickiej wspólnoty;
 • doświadczenia pomocy ze strony dedykowanego każdemu rocznikowi opiekuna roku;
 • rozwoju i doskonalenia kompetencji interpersonalnych na kursach z tego zakresu;
 • uzyskany tytuł zawodowy magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL):

 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych;
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych;
 • firmach współpracujących z międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024 
Limit miejsc
130

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
23-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24-09-2024
Limit miejsc
130

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

3000 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 82