Geneza Instytutu

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (IPEA) został przekształcony z Instytutu Prawa i Ekonomii (IPE) z dniem 1 października 2022 r. Wcześniej w ramach przekształceń organizacyjnych  z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego wyłonił się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE). Od tego momentu aż do 30 września 2019 r. funkcjonował w ramach ówczesnego Wydziału Politologii. Z dniem 1 października 2019 r. wszedł w życie nowy Statut Uniwersytetu Pedagogicznego, który na nowo ukształtował strukturę Uczelni. W nowej strukturze IPAiE był jedną z jednostek badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Z dniem 1 października 2020 roku IPAiE został przekształcony w Instytut Prawa i Ekonomii (IPE).

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich nie tylko działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, lecz także projekty, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni przez obecnych jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Struktura Instytutu

Katedry Instytutu

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.

Katedra Logistyki i Zarządzania Publicznego

Katedra Geodezji, Kartografii i Gospodarki Przestrzennej

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Katedra Historii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Katedra Stosowanych Nauk Społecznyc

Katedra Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego

Katedra Prawa Dowodowego i Techniki Kryminalistycznej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej

Katedra Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Katedra Taktyki Kryminalistycznej, Teorii Prawa i Prawa Międzynarodowego

Sekretariat Instytutu

mgr Barbara Lipska-Kłępa

sprawy naukowe i kadrowe pok. 234 tel. 12 662 62 11
barbara.lipska-klepa@up.krakow.pl

.

mgr Agnieszka Pajdo

sprawy studenckie i techniczne pok. 234 tel. 12 662 62 11
agnieszka.pajdo@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Żurek

pok. 234 tel. 12 662 62 11
katarzyna.zurek@up.krakow.pl

.

mgr Ewelina Ligęza

pok. 234 tel. 12 662 62 11
ewelina.ligeza@up.krakow.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Jolanta Dudek

pok. 234, tel. 12 66262 11
jolanta.dudek@up.krakow.pl

mgr inż. Tomasz Glos

pok. 501 tel. 12 662 60 88
tomasz.glos@up.krakow.pl