PRAWO
Studia jednolite magisterskie, 5-letnie

W toku studiów student:

☑️ poznaje uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesne metody i narzędzia w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach;
☑️ nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, jak również wiedzą z dziedziny nauk społecznych oraz niezbędną dla prawniczego wykształcenia wiedzą ekonomiczną;
☑️ uzyskuje umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Nabywa również umiejętności retoryczne, negocjacyjne i mediacyjne.
☑️ nabywa umiejętności identyfikowania problemów prawnych i sprawnego, zgodnie z regułami sztuki prawniczej ich rozwiązywania z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej, zasad etycznych oraz wrażliwości społecznej.

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

Studia na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwolą na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z stanowieniem, stosowaniem i egzekwowaniem prawa, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat fundamentalnych instytucji prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

Katalog kierunków - zapisz się

Studia jednolite magisterskie
Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 - informacje dla Kandydata:

Dla Kandydata

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2021
Termin rejestracji elektronicznej do
09-07-2021
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2021
Limit miejsc
120

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2021
Termin rejestracji elektronicznej do
18-07-2021
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21-07-2021
Limit miejsc
120