ADMINISTRACJA

Studia 2-letnie II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku Administracja pozwala pozyskać wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami administracji publicznej, o technikach pozyskiwania danych i informacji, normach i zasadach prawnych i etycznych panujących w strukturach i instytucjach administracyjnych, czy też podstawowych procesach zachodzących w gospodarce rynkowej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również nauk ekonomicznych.

Oferujemy studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak też magisterskie (drugiego stopnia), w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Ofertę dydaktyczną uzupełniają studia podyplomowe. Wybrało nas  tysiące studentów, a nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy.

Na II stopniu administracji realizowane są następujące specjalności:

 • Administracja samorządowa,
 • E-administracja,
 • Koordynator polityk publicznych.


Studia ADMINISTRACJA w IPEiA to:

 • nauka umiejętności nowoczesnego podejście do jakości obsługi petenta w instytucjach administracji publicznej;
 • gwarancja nabycia kompetencji społecznych do działania w sposób obywatelski (społeczny), wszechstronnego przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych;
 • gwarancja uczestnictwa w kursach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • możliwość udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych;
 • możliwość uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych projektach i wydarzeniach naukowych;
 • możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+, wizyt zagranicznych wykładowców, kontakty ze studentami z zagranicy;
 • możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie praktyk i stażów w podmiotach administracji samorządowej i rządowej.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studiując administrację nabędziesz:

 • wiedzę na temat funkcjonowania administracji w Polsce w innych państwach demokratycznych, instytucjach europejskich i międzynarodowych;
 • umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;
 • umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach;
 • umiejętności sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej;
 • umiejętności organizowania i kierowania zespołami;
 • umiejętności uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych, obywatelskich i gospodarczych związanych z administracją, jak również podejmowania działań, które będą chronić interes publiczny i słuszne indywidualne interesy jednostki;
 • umiejętności samodzielnego przygotowania wypowiedzi na temat istotnych zagadnień związanych z administracją;
 • umiejętności identyfikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z działaniem administracji.

Dlaczego akurat na UKEN?

 

Będziesz mieć możliwość: 

 • studiowania w przyjaznej atmosferze, 
 • dostępu do wykładowców, dla których ważna jest relacja mistrz-uczeń, 
 • organizowania ciekawych akcji społecznych i biznesowych,
 • rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. poprzez działania studenckiego koła naukowego, 
 • uczestniczenia w projektach realizowanych w naszym Instytucie,
 • współtworzenia gazetki studenckiej, 
 • uczestniczenia (również w charakterze prelegenta) i współorganizacji konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, 
 • brania udziału w konkursach, debatach, wizytach studyjnych, itp., 
 • rozwijania swoich pasji dzięki dostępowi do obiektów rekreacyjnych UKEN.

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

A co po studiach na kierunku administracja?

Ukończenie kierunku administracja daje szansę na znalezienia pracy w gospodarce, administracji publicznej czy polityce.

Nasi absolwenci administracji pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych;
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako,
 • specjaliści d.s. marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

STUDIUJ ADMINISTRACJĘ

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024
Limit miejsc
100

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
23-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24-09-2024
Limit miejsc
120

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2021/2022 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

Kryteria przyjęć na studia

Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Kryteria kwalifikacji:
konkurs dyplomów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich).

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

2700 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 97