GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia 1,5-letnie magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach prowadzących politykę przestrzenną i realizujących gospodarkę przestrzenną, na przykład urząd gminy, urząd miasta, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski oraz w instytucjach i firmach prowadzących badania oraz przygotowujących ekspertyzy, opracowania i opinie w związku z realizacją procesów planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi w zakresie gospodarki przestrzennej.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Absolwent posiada pogłębioną interdyscyplinarną i praktyczną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, subregionalnej i krajowej), uwarunkowań przyrodniczych gospodarowania przestrzenią oraz wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent na podstawie zdobytej podczas studiów specjalistycznej wiedzy oraz poznanych zaawansowanych metod i narzędzi potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz relacje między nimi. Posiada umiejętności analitycznego, strategicznego i abstrakcyjnego myślenia. Jest przy tym świadom użyteczności stosowania podejścia systemowego i marketingowego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społecznych i zasad ochrony środowiska przyrodniczego do rozwoju różnej skali układów przestrzennych. Posiada umiejętność opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów planistycznych (m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, elementów strategii rozwoju i planów marketingowych). Potrafi swobodnie posługiwać się literaturą, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, wybranymi programami graficznymi oraz programami CAD (Computer Aided Design) i GIS (Geographic Information System/Systemami Informacji Geograficznej) w analizach przestrzennych i w procesie gospodarowania przestrzenią. Rozumie potrzebę partycypacji społecznej i zna jej zasady w przedsięwzięciach związanych z gospodarką przestrzenną, a także posiada umiejętności w zakresie mediacji oraz rozwiązywania problemów i konfliktów przestrzennych.

Dlaczego akurat na UKEN?

Dzięki studiom na kierunku gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami będziesz mieć możliwość

 • poznania wspaniałych ludzi i nawiązania przyjaźni na całe życie;
 • studiowania w życzliwej atmosferze pośród pełnych pasji wykładowców, specjalistów w swoich dziedzinach;
 • włączenia się we wspólnotę akademicką, współtworząc różnorodne wydarzenia uczelniane: seminaria naukowe, konferencje, spotkania z ekspertami i wydarzenia kulturalne;
 • rozwijania pasje sportowych, dzięki dostępowi do obiektów sportowo-rekreacyjnych UP;
 • studiowania w samym sercu Krakowa (cztery przystanki tramwajem od Rynku Głównego).

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • urzędach prowadzących politykę przestrzenną i realizujących gospodarkę przestrzenną, np. urząd gminy, urząd miasta, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski;
 • w instytucjach i firmach prowadzących badania oraz przygotowujących ekspertyzy, opracowania i opinie w związku z realizacją procesów planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej;
 • pracowniach planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych;
 • firmach zajmujących się planowaniem terenów zieleni w obszarze miasta;
 • do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi w zakresie gospodarki przestrzennej.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
02-2025
Termin rejestracji elektronicznej do
02-2025
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
02-2025
Limit miejsc
25

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
02-2025
Termin rejestracji elektronicznej do
02-2025
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
02-2025
Limit miejsc
25

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

2700 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 15 marca 2025 r.,
II rata – do 30 kwietnia 2025 r.

III rata – do 31 października 2025 r.,
IV rata – do 30 listopada 2025 r.,

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 82