PRACE ZBIOROWE PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny

Pach Janina, Lupa-Wójcik Iwona, Maciejewski Wojciech (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny: znaczenie - edukacja – rozwój, Kraków: AT Wydawnictwo, 2022.

Niniejszą publikację polecamy studentom kierunków ekonomicznych, pracownikom naukowym zajmującym się szeroko rozumianą przedsiębiorczością społeczną, ekonomią społeczną i trzecim sektorem, a także wszystkim osobom wykazującym zainteresowanie przedsiębiorczością społeczną, kapitałem społecznym i edukacją w tym obszarach. Stanowi ona kontynuację badań nad znaczeniem i rozwojem ekonomii społecznej oraz problemami, którym ta ma przeciwdziałać. Ciągły rozwój badań w tym zakresie pozwala na lepsze zrozumienie znaczenia ekonomii społecznej i dostrzeżenie jej roli w zmniejszaniu występowania problemów społecznych. Nieustannie, a czasem gwałtownie zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza tylko potwierdza dalszą konieczność prowadzenia badań i dyskusji na znaczeniem, i rozwojem przedsiębiorczości społecznej i kapitału społecznego oraz edukacją na ich temat.

Czytaj więcej<<

Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna:
w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych

W 2021 roku ukazała się książka pt.: Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna: w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych pod redakcją naukową Ewy Radomskiej, Janiny Pach i Pawła Nowaka (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa).

Książka porusza szereg ważnych i aktualnych zagadnień odnoszących się do następujących tematów:

  • ekonomia i przedsiębiorczość społeczna wobec współczesnych wyzwań
  • stymulanty i destymulanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej
  • innowacje i rozwiązania innowacyjne w sferze organizacyjnej, społecznej oraz środowiskowej
  • zewnętrzne uwarunkowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Czytaj więcej >>

Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – środowisko

W 2020 roku ukazała się książka pt.: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – środowisko, pod redakcją naukową Marty Czyżewskiej, Janiny Pach i Krzysztofa Sali (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa).

Monografia porusza ważne zagadnienia związane ze społecznymi i środowiskowymi aspektami gospodarki opartej na postępie oraz dążeniu do rozwoju. Uwypukla aspekty kluczowe dla wyzwań współczesnej gospodarki związane z efektywnością gospodarowania, alokacją rzadkich zasobów oraz innowacjami społecznymi. Porusza szereg ważnych i aktualnych problemów i wyzwań należących do nurtu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień pozwala Czytelnikowi spojrzeć z szerszej perspektywy na ważne kwestie skupione wokół innowacji, środowiska oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko

W 2019 roku ukazała się książka pt.: Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, pod redakcją naukową Janiny Pach, Renaty Śliwy i Wojciecha Maciejewskiego (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa).

Monografia porusza temat złożonej problematyki związanej z kształtowaniem się procesu uspołeczniania przedsiębiorstw, rynków i gospodarek wynikających ze wzrastającej partycypacji wszystkich podmiotów gospodarczych w tworzeniu dobrobytu ekonomicznego oraz współtworzenia rozwiązań dla ważnych społecznie problemów. Rozważania naukowe wnoszone przez Autorów w ramach osiemnastu rozdziałów monografii, oparte są na teorii współczesnej ekonomii obejmującej analizy społecznoetyczne, instytucjonalne, mezo- i mikroekonomiczne, akcentujące innowacyjny wymiar przedsiębiorczości społecznej.

Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem

W 2018 r. ukazała się książka pt.: Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem, pod red. naukową Doroty Murzyn i Janiny Pach (Wydawnictwo Difin, Warszawa).

Tematyka książki obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Książka porządkuje wiele kwestii dotyczących narastającego kryzysu rynku i państwa i podkreśla konieczność uwzględnienia społecznego kontekstu ekonomii w realiach dzisiejszej rzeczywistości. Autorzy kolejnych rozdziałów przedstawiają szerokie spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej.

Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko

W 2016 r. ukazała się książka pt.: Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko ,pod redakcją naukową Janiny Pach, Katarzyny Kowalskiej i Pauliny Szyji (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa).

Ekonomia umiaru - jako nowy paradygmat - jest promowana przez prof. Grzegorza W. Kołodko w jego licznych publikacjach. Książka ma stanowić próbę wyjaśnienia tego zjawiska i dać odpowiedzi na pytanie, czy ta koncepcja jest realna w realizacji. Temat jest obecnie bardzo istotny i budzi ogromne zainteresowanie, szczególnie że czasy w których żyjemy to czasy dotkliwych kryzysów, ogromnych dysproporcji rozwojowych i dochodowych świata, narastającego skażenia środowiska naturalnego, a także ewolucji sposobu myślenia o racjonalności w procesie gospodarowania.

Przemiany w gospodarce światowej - wybrane aspekty

W 2013 roku ukazała się książka pt.: Przemiany w gospodarce światowej – wybrane aspekty, pod redakcją naukową Janiny Pach i Doroty Murzyn (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

Monografia zawiera analizę wybranych zagadnień z zakresu współczesnej gospodarki światowej. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku zmierza i pod wpływem jakich zjawisk zmienia się gospodarka światowa. Koncentrują się na roli poszczególnych podmiotów gospodarczych w rozwoju gospodarki światowej, nowych centrów gospodarczych świata, transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej, korporacji międzynarodowych oraz innowacyjności.