Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną

powołane w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie

ZAŁOŻENIA

 1. Cele ECBAP

Celem Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną jest inicjowanie prac i analiz w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa i administracji Unii Europejskiej, nauki o administracji, historii administracji, polityk publicznych, zarządzania w administracji publicznej. Centrum podejmować będzie zatem wielowymiarową i interdyscyplinarną analizę funkcjonowania administracji publicznej z punktu widzenia:

 • aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich,
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami,
 • historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej.

Centrum będzie prowadzić badania m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • europeizacja i globalizacja administracji publicznej, a jej narodowa specyfika (uwarunkowania zewnętrzne związane z wpływami globalnymi na administrację publiczną oraz wynikające integracji i współzależności państw europejskich w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, konwergencja i dywergencja rozwiązań w administracji publicznej, prawo Unii jako podstawa orzeczeń organów administracji publicznej, sądów administracyjnych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich UE),
 • efektywność ekonomiczna w sektorze publicznym (procesy zmierzające w kierunku: prywatyzacji zadań publicznych, rozwoju administracji świadczącej usługi publiczne, zwiększenia skuteczności działania organów administracji publicznej i efektywności wykorzystania środków publicznych),
 • otwartość administracji publicznej: przejrzystość, uczestnictwo w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja (współpraca administracji z organizacjami społecznymi przy realizacji zadań publicznych, prawo do informacji i jawność administracji, wykorzystanie technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej, niewładcze formy działania administracji publicznej),
 • procesy decyzyjne w administracji publicznej (organizacja procesów decyzyjnych tak, aby podejmowane rozstrzygnięcia były celowe, racjonalne i efektywne),
 • poprawa warunków prawnych i administracyjnych dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, identyfikacja i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym).
 1. Finasowanie ECBAP

Badania będą prowadzone przez Centrum w ramach programu Jean Monnet – projekt: National Public Administration and European Integration, nr 574723-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE. W przyszłości Centrum ubiegać się będzie o granty w ramach:

 • programów europejskich: COSME, Horyzont 2020, Erasmus +,
 • Narodowego Centrum Nauki,
 • Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • Funduszu Wyszehradzkiego,
 • Funduszy Norweskich.

Realizacja wyznaczonych celów naukowych będzie możliwa dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz zagranicą, m.in. z:

 • Narodowym Uniwersytetem Handlu i Ekonomii w Kijowie,
 • Europejskim Uniwersytetem Viadrina,
 • Uniwersytetem w Koszycach,
 • Uniwersytetem Westminster,
 • Uniwersytetem Essex,
 • Uniwersytetem w Tuluzie.

Współpraca ta obejmować będzie badania naukowe, a w dalszej perspektywie tworzenie konsorcjów umożliwiających składanie wniosków o granty w ramach programu Horyzont 2020.

 1. Podejmowane działania

Działalność Centrum będzie polegać na prowadzeniu badań nad funkcjonowaniem administracji publicznej przez realizację projektów badawczych, opracowywanie ekspertyz oraz aktywność edukacyjną i szkoleniową. Zakłada to współpracę z organami administracji publicznej oraz aktywizację studentów i doktorantów.

W szczególności Centrum będzie podejmować działania polegające na:

 • organizowaniu konferencji, seminariów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
 • udziale w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
 • publikowaniu wyników badań online, w „Roczniku Administracji Publicznej” oraz w monografiach naukowych,
 • inicjowaniu, realizowaniu, koordynowaniu analiz naukowych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej,
 • opracowywaniu stanowisk, opinii, ekspertyz w kwestiach istotnych dla funkcjonowania administracji publicznej,
 • organizowaniu szkoleń i mobilnych zespołów wsparcia eksperckiego dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 • działalności dydaktycznej (organizowaniu studiów podyplomowych oraz kursów: Europejska Sieć Konkurencji, Organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, Europejskie organy ochrony danych osobowych, Europejski system nadzoru finansowego i krajowe organy nadzoru).

RADA PROGRAMOWA

W strukturze organizacyjnej Centrum przewidziane jest powołanie Rady Programowej jako organu opiniodawczo-doradczego w składzie:

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Taras Gurzhiy, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraina
Prof. dr hab. Dariusz Kijowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Stanisław Kilian, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. UHT dr hab. Helena Kisilowska, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Prof. UP dr hab. Leszek Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. WSAB dr hab. Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Prof. Christine Mengès-Le Pape, Université Toulouse 1 Capitole, Francja
Prof. Dr. Ingrid Opdebeek, University of Antwerp, Belgia
Prof. Drahomíra Ondrová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Słowacja
Prof. UP dr hab. Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. SGH dr hab. Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. Martyna Śliwa, University of Essex - Colchester, Wielka Brytania

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną będzie jednostką działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego. W skład Zespołu Badawczego Centrum wejdą pracownicy naukowi z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a także z uczelni partnerskich polskich i zagranicznych.

REALIZOWANE GRANTY

National Public Administration and European Integration - NaPu
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska
nr 574723-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE
informacje o projekcie na stronie jmmnapu.up.krakow.pl
koordynator projektu: dr hab. Inga Kawka, prof. UP

TRADE IN SERVICES BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND SWITZERLAND
REPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca, czy integracja systemów prawnych?
Kierownik projektu: dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Streszczenie
1. Cel prowadzonych badań
Unia Europejska (UE) i jej 28 państw członkowskich są dla Szwajcarii najważniejszymi partnerami w handlu usługami. Jednak bariery w swobodnym przepływie usług wciąż się utrzymują i są one szczególnie uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem projektu badawczego jest zatem określenie charakteru i stopnia istniejących przeszkód prawnych i administracyjnych, z którymi muszą się zmierzyć MŚP chcąc wykonywać działalność usługową lub świadczyć tymczasowe usługi transgraniczne między Szwajcarią a UE.
Analiza skupi się na przeszkodach w swobodnym przepływie związanych z uznawaniem kwalifikacji i współpracy administracyjnej, w tym na uznawaniu aktów administracyjnych oraz dokumentów wymaganych od usługodawcy (np. pozwoleń administracyjnych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Rezultatem projektu będzie określenie prawnych i instytucjonalnych rozwiązań w celu wyeliminowania tych obciążeń. Analiza obejmie zbywalne usługi (np. turystyka, doradztwo i analizy, przetwarzanie danych) i usługi zazwyczaj regulowane w państwach członkowskich, w szczególności badania dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, będą dotyczyły usług medycznych, prawnych i edukacyjnych.
Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencji, w czasopismach naukowych i monografii. Przygotowany zostanie również raport dla organów administracyjnych i organizacji wspierających MŚP w zakresie transgranicznego handlu usługami.
2. Zastosowana metoda badawcza/metodologia
Analiza obejmie interpretację przepisów szwajcarskich i unijnych oraz ustawodawstwo wybranych państw członkowskich UE, z wykorzystaniem semantycznych i syntaktycznych reguł języka prawnego i naturalnego oraz zasady logiki formalnej i wnioskowań prawniczych. Dodatkowo, stosowane będą wykładanie teleologiczna oraz systemowa dotyczące miejsca i funkcji danego przepisu w systemie prawnym.

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa
Oczekiwany wpływ projektu badawczego na rozwój nauki jest dwojaki. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że prawne i administracyjne bariery między Szwajcarią a UE w zakresie transgranicznego przepływu usług rzadko były przedmiotem badań, wnioskodawcy planują kontynuować tematykę i przeprowadzić analizy wykraczające poza obecny stan wiedzy, które znajdą zastosowanie w działalności administracji publicznej oraz praktyce biznesowej (MŚP).
Nowatorski jest również szczegółowy wybór obszaru analizy (trudności MŚP w transgranicznym handlu usługami między UE a Szwajcarią wynikające z niewłaściwej współpracy administracyjnej oraz problemów w zakresie uznawania kwalifikacji), który do tej pory nie został szczegółowo zbadany. Po drugie, w szerszej perspektywie, projekt umożliwi skonstruowanie modelu integracji prawnej w zakresie transgranicznego handlu usługami, który mogłyby być przydatny dla innych państw zaangażowanych w dwustronne relacje z UE (np. Japonia, Kanada).
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej jako pracodawców (stanowią one więcej niż dwie trzecie zatrudnienia w sektorze prywatnym) i odgrywają istotną rolę dla rozwoju gospodarczego, na przykład, jako źródło innowacji. Wyniki projektu przyczynią się do powstania środowiska administracyjnego i prawnego przyjaznego MŚP.

KONFERENCJE

Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej
Decision-Making Processes in Public Administration in Poland and Other European Union Member States
Kraków, 5-6 października 2016
informacje o projekcie na stronie jmmnapu.up.krakow.pl

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich
European Union Law in the Decisions of the Member States' Constitutional and Administrative Courts and Public Administration
Kraków, 18-19 października 2017