ADMINISTRACJA

Studia 3-letnie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku Administracja pozwala pozyskać wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami administracji publicznej, o technikach pozyskiwania danych i informacji, normach i zasadach prawnych i etycznych panujących w strukturach i instytucjach administracyjnych, czy też podstawowych procesach zachodzących w gospodarce rynkowej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również nauk ekonomicznych.

Oferujemy studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak też magisterskie (drugiego stopnia), w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Ofertę dydaktyczną uzupełniają studia podyplomowe. Wybrało nas  tysiące studentów, a nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy.

Studia ADMINISTRACJA w IPEiA to:

 • nauka umiejętności nowoczesnego podejście do jakości obsługi petenta w instytucjach administracji publicznej;
 • gwarancja nabycia kompetencji społecznych do działania w sposób obywatelski (społeczny), wszechstronnego przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych;
 • gwarancja uczestnictwa w kursach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • możliwość udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych;
 • możliwość uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych projektach i wydarzeniach naukowych;
 • możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+, wizyt zagranicznych wykładowców, kontakty ze studentami z zagranicy;
 • możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie praktyk i stażów w podmiotach administracji samorządowej i rządowej.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studiując administrację nabędziesz:

 • wiedzę na temat funkcjonowania administracji w Polsce w innych państwach demokratycznych, instytucjach europejskich i międzynarodowych;
 • umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;
 • umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach;
 • umiejętności sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej;
 • umiejętności organizowania i kierowania zespołami;
 • umiejętności uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych, obywatelskich i gospodarczych związanych z administracją, jak również podejmowania działań, które będą chronić interes publiczny i słuszne indywidualne interesy jednostki;
 • umiejętności samodzielnego przygotowania wypowiedzi na temat istotnych zagadnień związanych z administracją;
 • umiejętności identyfikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z działaniem administracji.

Dlaczego akurat na UKEN?

 

Będziesz mieć możliwość: 

 • studiowania w przyjaznej atmosferze, 
 • dostępu do wykładowców, dla których ważna jest relacja mistrz-uczeń, 
 • organizowania ciekawych akcji społecznych i biznesowych,
 • rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. poprzez działania studenckiego koła naukowego, 
 • uczestniczenia w projektach realizowanych w naszym Instytucie,
 • współtworzenia gazetki studenckiej, 
 • uczestniczenia (również w charakterze prelegenta) i współorganizacji konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, 
 • brania udziału w konkursach, debatach, wizytach studyjnych, itp., 
 • rozwijania swoich pasji dzięki dostępowi do obiektów rekreacyjnych UKEN.

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

A co po studiach na kierunku administracja?

Absolwenci kierunku administracja studia pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja lub kierunkach pokrewnych (np. politologia, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe) oraz na studiach podyplomowych (np. administracja samorządowa). Ukończenie administracji daje szansę na znalezienia pracy w gospodarce, administracji publicznej czy polityce (money.pl).

Nasi absolwenci administracji pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych;
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako,
 • specjaliści d.s. marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

STUDIUJ ADMINISTRACJĘ

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
15-07-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2024
Limit miejsc
120

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024
Limit miejsc
120

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

2700 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 97