EKONOMIA SPOŁECZNA - STUDIA I STOPNIA
Studia 3-letnie, stacjonarne

Cel studiów: 

Studia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny.

 

W toku studiów student:

☑️ uzyskuje aktualną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach dokonywanych wyborów ekonomicznych, funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej, zrównoważonego jej rozwoju;
☑️ uzyskuje wiedzę dotyczącą uwarunkowań politycznych, prawnych, społecznych i administracyjnych Polski i innych krajów Unii Europejskiej;
☑️ poznaje metody i narzędzia badawcze, pozwalające opisywać i wyjaśniać funkcjonowanie współczesnych systemów społeczno-gospodarczych oraz definiować potrzeby społeczne w kontekście lokalnym oraz międzynarodowym;
☑️ kształtuje umiejętności korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy o współczesnym świecie;
☑️ kształtuje świadomość aktywności obywatelskich i społecznej wrażliwości, oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;
☑️ nabywa umiejętności przygotowywania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, a także formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych;
☑️ rozwija umiejętności skutecznego działania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Posiada aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. Studia dają podstawy do pracy w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Ponadto absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Zna nowoczesne formy zatrudnienia i systemów pracy. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności społeczne dotyczą współpracy z innymi ludźmi, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Wykształcone umiejętności pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy są osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych.

Katalog kierunków - zapisz się

Studia I stopnia
Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 - informacje dla Kandydata:

Dla Kandydata

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2021
Termin rejestracji elektronicznej do
09-07-2021
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2021
Limit miejsc
90

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2021
Termin rejestracji elektronicznej do
18-07-2021
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21-07-2021
Limit miejsc
90