GEODEZJA I GEOINFORMACJA

Studia 3,5-letnie inżynierskie, stacjonarne

Opis kierunku

Jest to kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na aktualne i stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów z różnych obszarów geodezji i geoinformacji. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się pomiarami terenowymi, przetwarzaniem i opracowywaniem zebranych danych przestrzennych, tworzeniem różnorodnych map tematycznych i geodezyjnych.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

 • U nas zdobędziesz specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie: obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych (np. niwelator, total station, GNSS, skaner laserowy);
 • Uzyskasz uprawnienia pilota dronu;
 • Nauczysz się jak zaplanować i wykonać geodezyjne pomiary terenowe;
 • Przeprowadzisz zaawansowane analizy przestrzenne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • Nauczysz się przygotowywać mapy, projekty, raporty z zakresu geodezji i geoinformacji;
 • Nauczysz się pisać skrypty w wybranym języku programowania;
 • Nauczysz się tworzyć bazy danych i zarządzać nimi;
 • Zgłębisz tajniki prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie wykorzystania dziedzin pokrewnych w zarządzaniu przestrzenią (m.in. gospodarka przestrzenna, logistyka, geografia).

Dlaczego akurat na UKEN?

Dzięki studiom na kierunku geodezja i geoinformacja będziesz mieć możliwość:

 • udziału w interesujących zajęciach w salach wykładowych i specjalistycznych laboratoriach;
 • poznania pracy z nowoczesnymi instrumentami pomiarowymi w różnych warunkach atmosferycznych;
 • otrzymania licencji na oprogramowanie komercyjne (np. ArcGIS, AutoCAD);
 • zdobycia podstawowych uprawnień pilota drona;
 • zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do egzaminu pozwalającego uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii;
 • uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • odbycia studenckich praktyk zawodowych w firmach i instytucjach geodezyjnych współpracujących z naszym uniwersytetem;
 • odbycia ćwiczeń terenowych w różnych częściach Polski;
 • zwiedzania świata w ramach programu ERASMUS.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Studia na kierunku Geodezja i geoinformacja dają możliwość pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach:

 • o profilu: geodezyjnym, budowlanym, geoinformacyjnym i kartograficznym;
 • administracji publicznej;
 • branży IT – firmy programistyczne;
 • biurach planistycznych i projektowych;
 • instytucjach i firmach zajmujących się analizami przestrzennymi w zakresie zarządzania przestrzenią.

Możesz także założyć własną działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie geodezji oraz geoinformacji.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
15-07-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
16-07-2024 do godz. 12:00
Limit miejsc
100

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
-
Termin rejestracji elektronicznej do
-
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
-
Limit miejsc
-

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

-

Terminy rat (studia niestacjonarne)

-
BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 82