Podziel się tym w mediach społecznościowych
Z uwagi na aktualny stan pracy (uchylenie rozporządzenia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wydanie w dniu 6 września 2021 r. przez Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju zarządzenia Nr RKR.Z.0211.9.2021 zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022) wszystkie lub większość (w zależności od rocznika) zajęć w grupach (zajęć audytoryjnych i konwersatoryjnych) będzie prowadzona w salach, natomiast wykłady co do zasady w MS Teams lub Moodle.

W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub prawnej decyzja co do formy zajęć w semestrze zimowym może zostać zmieniona.

Dyrekcja IPE