dr Łukasz Sanakiewicz

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

W ramach działalności naukowej zajmuję się przede wszystkim prawem cywilnym, szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami. W swoich publikacjach staram się uwzględnić także aspekt praktyczny, przez co są one wielokrotnie cytowane zarówno przez sądy powszechne jak i sądy administracyjne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

Monografie:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Komentarz, Warszawa 2019 (wyd. Wolters Kluwer) ss. 195.
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2014 (wyd. LexisNexis) ss.266.

 artykuł pt. "Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania" Miesięcznik Notariatu Polskiego "Rejent" Nr 1/2010
 artykuł pt. "Zmiana treści prawa użytkowania wieczystego w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości" Miesięcznik Notariatu Polskiego "Rejent" Nr 11/2010,
 artykuł pt. "Zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na rzecz kościelnych osób prawnych - problemy wykładni", Przegląd Sądowy nr 2/2012
 Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2012 r. sygn. akt I OSK 950/11, Przegląd Sądowy nr 7-8/2013
 Termin płatności podwyższonej opłaty rocznej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 lutego 2013 r. III CZP 110/12 Przegląd Sądowy nr 4/2014
 Forma zmiany terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste - glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2017 r. I OSK 586/16 – Przegląd Sądowy nr 4/2020, s. 109-120.
 artykuł Konstytucyjne uwarunkowania dopuszczalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Przegląd Sądowy nr 6/2020, s. 7-27.

Rozdział w monografii:
Wywłaszczenie planistyczne w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w:) Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego : księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej / redakcja naukowa: Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Marek Stańko, Warszawa 2018, s. 443-459,
Nieruchomości niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach szczególnych (w:) Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce redakcja naukowa Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Paweł Ostachowski Bielsko-Biała 2020, s. 231-245,