dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor UP
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne

Zainteresowania naukowe:
prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawa człowieka, działalność ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływ koncepcji płci społeczno – kulturowej na prawo, prawo administracyjne a bezpieczeństwo.

Zajęcia: m.in. prawo administracyjne materialne, administracyjnoprawny status jednostki.

Prowadziłem wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego").

Od wielu lat pracuję w administracji publicznej (m.in. orzekanie jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie), a obecnie pracuję jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Jestem członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach oraz innych organizacji (m.in. Fontes).

Ukończyłem kierunek Prawo (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2018 r. jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego (na podstawie pracy: „Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne”, Warszawa 2015).
Stopień doktora nauk prawnych, specjalność: postępowanie administracyjne, prawo administracyjne uzyskałem w 2005 r. na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego” (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006).

Uczestnictwo w projektach badawczych:
Projekt badawczy „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

1/ nagroda Rektora za zdobycie stopnia naukowego doktora habilitowanego
2/ nagroda Rektora IDUB-04 Excellent Motivation w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości-uczelnia badawcza”

Przykłady publikacji z ostatnich lat

1/ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz z wzorami, Warszawa 2022;
2/ Ustawa o kołach gospodyń wiejskich : komentarz, Warszawa 2021;
3/ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi : komentarz, Warszawa 2021;
4/ Ustawa o dowodach osobistych : komentarz, Warszawa 2021 (współautor)
5/ Ustawa o ewidencji ludności : komentarz, Warszawa 2020 (współautor)
6/ Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018.

1. Postępowanie scaleniowe, Źródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
2. Postępowanie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Źródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. IV, redakcja naukowa Andrzej Matan, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
3. Postępowanie wywłaszczeniowe, Źródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T.4 redakcja naukowa Andrzej Matan, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
4. Recentralizacja w nauce prawa administracyjnego, W: Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych : decentralizacja a recentralizacja / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski, Kraków 2020;
5. Establishing new ombudsman institutions - the right step in the development of human rights? : polish example / Grzegorz Krawiec Źródło: Sociologiâ Prava : naukovo-praktičnij žurnal. - 2019, Vip. 4

https://www.prawo.pl/student/procedura-administracyjna-przy-nadawaniu-tytulow-naukowych,515853.html

https://www.prawo.pl/samorzad/swiadczenie-pielegnacyjne-a-dochod-na-potrzeby-dodatku,511832.html

https://www.prawo.pl/samorzad/samorzadowe-kolegia-odwolawcze-wybor-czlonkow-opinia-prof-krawca,511049.html

https://www.prawo.pl/student/pakiet-wolnosciowy-na-uczelaniach-opinia-prof-krawca,506005.html

https://www.prawo.pl/samorzad/mediacja-w-postepowaniu-administracyjnym-nie-przyjela-sie-wywiad,503660.html
https://www.prawo.pl/student/zniesienie-habilitacji-opinia-prof-grzegorza-krawca,501645.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/w-pismach-procesowych-pelnomocnikow-hejt-jest-niedopuszczalny,500577.html