dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Adwokat, doktor nauk prawnych, współzałożyciel NCKG adwokaci.
Adiunkt w Katedrze ​Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Andrzeja Świątkowskiego, pt.:  Wolność zrzeszania się partnerów społecznych w prawie pracy obroniła w 2015 roku w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA U
 • W latach 2015-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Prawa, Ekonomii i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach.
 • Wykładowca Studiach Podyplomowych z zakresu mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 2018.
 • Wykładowca Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach - 2017.
 • Od 2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (prowadzone wykłady z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego, wstępu do prawa pracy na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, etyka, studia podyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).
 • Od 2016 r. adwokat
 • Członek European Lawyers Network for Workers.
 • Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji
 • Członek:
 1. Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego;
 2. International Labour and Employment Relations Association (ILERA);
 3. Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji Legalność zatrudnienia - szanse i zagrożenia.
 • Rady Ekspertów Fundacji Business Boutique (sekcja prawo pracy)
 1. Członek Academic Network on the European Social Charter and Social Rights
 • Członek sieci prawa pracy i zabezpieczenia społecznego COOPERANTE
 • Od 2018 roku współzałożycielka i koordynator Studenckiej Poradni Prawnej na w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 • W roku 2019 r. członek komisji eksperckiej ds. opracowania statutu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 • Prelegentka konferencji naukowych:
 • International conference for the automotive industry 2019,
 • XIV Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2019,
 • THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION CENTENARY AND THE FUTURE OF GLOBAL WORKER RIGHTS, Waszyngton 2019 - na zaproszenie
 • XIII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2018,
 • The Second Conference on Institutions and Survival. Social Order for 21st Century
 • W roku 2019 wzięła Udział w XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Recenzentka artykułów publikowanych w Przegląd Prawniczy UW oraz monografii pt.: „Młodzi naukowcy”
 • W listopadzie 2019 r. odbyła spotkania naukowe na zaproszenie Kalmanovitz Initiative for Labor&the Working Poor z Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dyskusja dotyczyła in. pozycji Polski w strukturach najważniejszej organizacji pracy na świecie.
 • W listopadzie 2019 r. odbyła wizytę studyjną w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
 • Kierownik (wrzesień 2020 r. Szwajcaria, Genewa, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Genewie, 24 rue du Général-Dufour, 1211 Genewa 4.) Projektu pozakonkursowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr projektu POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18, realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO WER (Głównym celem projektu jest poszerzenie stanu wiedzy. Głównym celem badań jest określenie możliwych skutków prawnych Dyrektywy (projektu) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) - co w konsekwencji ma dać odpowiedź na pytanie o jej wpływ na polskie prawo pracy. Chodzi przede wszystkim o konsekwencje objęcia ochroną prawną whistleblowerów czyli tzw. informatorów w dobrej wierze w polskim systemie prawa pracy. Jednocześnie zagadnienie to ma o tyle istotne znaczenie, iż obecna przestrzeń prawna w Polsce w zasadzie nie jest pozbawiona problemu nieprawidłowości w szczególności (zgodnie z projektem) w miejscach pracy. Polska do roku 2021 ma obowiązek implementować przepisy ww. Dyrektywy. Pod uwagę wzięte zostaną możliwe wieloaspektowe zmiany stanu prawnego wynikające z Dyrektywy. Przeprowadzona zostanie analiza przestrzeni prawnej w Szwajcarii, którą cechuje fragmentaryczność w zakresie regulacji ochrony informatorów).
 • Opiekun naukowy studentów SPP podczas: The International Journal of Clinical Legal Education and European Network of Clinical Legal Education Conference 2020 in Collaboration with the Law Society of Ireland Law Society of Ireland
 • Prelegentka IV edycji programu KOBIETY u progu KARIERY zawodowej organizowanym przez Fundacja Business Boutique (2019 r.)
 • Członek zespołu badawczego realizujący projekt pn. „Badania prawne nad dzieckiem i rodziną” (Zespół badawczy został utworzony w związku z ograniczonym spektrum badań nad prawnym statusem dziecka i szeroko rozumianej rodziny. Większość dotychczasowych badań naukowych oscyluje wokół aspektów pedagogicznych, socjologicznych lub ekonomicznych. Działania naukowe prowadzone w ramach Zespołu pozwolą na wypełnienie istotnej luki badawczej w ujęciu całościowym. Na podbudowie statystyczno-socjologicznej, analiza obejmuje wszystkie wiodące gałęzie prawa normujące status prawny dziecka i rodziny, aż po sytuację zdrowotną obu grup docelowych (w ujęciu dogmatycznym i empirycznym). Celem aktywności Zespołu jest również podjęcie aktywności seminaryjnej, szkoleniowej, doradczej i eksperckiej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnie wysokiej utylitarności działań i wymierności społecznej).
 • Obecnie rozpoczęłam przygotowania do napisania pracy habilitacyjnej pt.: Prawna ochrona sygnalistów (whistleblowers) w polskim prawie pracy w kontekście zasady niedyskryminacji.  Planowana data ukończenia: listopad/grudzień 2020 r.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- „Status partnerów społecznych w prawie pracy” - Kraków 2020, (s. 326) http://www.wydawnictwoup.pl/765/Status-partnerow-spolecznych-w-prawie-pracy.html

- Rozdział: Wywłaszczenie, jako przykład osłabienia ochrony własności - praw-noporównawcza analiza ustaw szczególnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Monografii Naukowa - „ABC Administracji”, ISBN 978-83-937938-0-8, red. S. Fun-dowicz, S. Śwital, M. Wieczorek, Radom 2013.
- „Pracownik tymczasowy pracownikiem niedyskryminowanym?” [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2013 - wyd. UJ .
- „Whistleblower - strażnik wartości czy donosiciel?”, Palestra, Nr 11-12/2013, Warszawa 2013 https://issuu.com/czasopismopalestra/docs/palestra_11-12-2013_int/231
- „Aksjologiczne i filozoficzne podstawy wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców”:, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świąt-kowski, Kraków 2014.
- „Rola Polski w tworzeniu jednolitego systemu ochrony praw społecznych w Europie”, Publikacja pokonferencyjna Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej Sapere Aude, Warszawa 2014. https://issuu.com/ikmpsa/docs/polski_wk__ad_w_rozw__j_prawa_mi__d
- „Czy Polskę czeka era etycznych donosów?”, Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, wyd. UJ, Kraków 2015.
- „Wolność zrzeszania się a prawo do wolności zrzeszania się partnerów spo-łecznych w Konstytucji RP”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2015.
- „Negatywna i pozytywna wolność zrzeszania się partnerów społecznych” , Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Karków 2015.
- „Aksjologiczne podstawy uprzywilejowanej pozycji związków zawodowych”, Młoda Palestra, Nr 7, Warszawa 2015. https://issuu.com/mloda-palestra/docs/m__oda_palestra_no_7_1_2016
- Rozdział: „Swoboda przemieszczania się cudzoziemców a ochrona krajowego rynku pracy”, Monografia Naukowa „Legalność zatrudnienia cudzoziemców” - Kiel-ce 2016.
- Rozdział: „Aspekty prawne działania whistleblowera”, Monografia Naukowa, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
- Rozdział: „Rola związku zawodowego w zakresie ochrony whistleblowera”, red. J. Nyćkowiak, Monografia Naukowa, Poznań 2017.
- Rozdział, „Autonomiczna definicja zasady niezależności pracodawców i orga-nizacji pracodawców”, Monografia Naukowa, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
- Rozdział: „Iluzoryczne znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania spo-rów w prawie pracy - wybrane problemy”, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2018.
- Rozdział: „Rozszerzenie ochrony przed dyskryminacją na dziedzinę ochrony socjalnej - dyrektywa horyzontalna - wybrane problemy” [w:] Polityk Społeczna a prawo prawo, red. M. Włodarczyk, M. Paluszkiewicz, Łódź 2018. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=823084
- Artykuł „Równowaga w zbiorowych stosunkach pracy - wybrane uwagi”, Palestra , Nr 12, grudzień 2018. https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/12-2018/artykul/rownowaga-w-zbiorowych-stosunkach-pracy-wybrane-uwagi
- „WHISTLEBLOWER W PRAWIE EUROPEJSKIM - OCHRONA WHIST-LEBLOWERA CZY INFORMACJI” - „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2018. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_1774
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) [w:] Różno-rodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Mu-szalskiemu, Warszawa 2019. https://www.ksiegarnia.beck.pl/18309-roznorodnosc-w-jednosci-studia-z-zakresu-prawa-pracy-zabezpieczenia-spolecznego-i-polityki-spolecznej-ksiega-pamiatkowa-dedykowana-profesorowi-wojciechowi-muszalskiemu-barbara-godlewska-bujok
- „Interes Publiczny jako element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy - w kontekście ochrony sygnalistów „- „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2019. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_3605
- „Nowe związki zawodowe” [w:] „Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Adama Lityńskiego” pod red. A. Rogackiej-Łukasik, D. Fleszer, M. Borskiego i A. Pokory, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. https://ebookpoint.pl/?e=nf&id=e_1kxy
- „Whistleblowing - nowa instytucja prawa pracy - perspektywa międzynarodowa”, Palestra, nr 9, 2019.
- „Ochrona prawna sygnalistów na przykładzie Stanów Zjednoczonych” - „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2019.
- „(Nowe) funkcje związków zawodowych” - wybrane uwagi „Gdańsko-Łódzkich Rocznikach Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” nr 8-9/2018-2019
- „Whistleblowing – nowa instytucja prawa pracy” – perspektywa międzynarodowa, Palestra, nr 9/2019.
- „Problem pracy dzieci w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy”. - przesłane do druku - rozdział w monografii
- Inkluzja przepisów prawa prawa pracy czy aksjologi funkcji ochronnej w cywilnoprawne zatrudnienie, Państwo i Prawo - przesłane do druku
- „The role of the communist bloc in the ILO during the Cold War - selected issues”, „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2020.
- „Post-totalitarian countries towards to whistleblower protection in a workplace - The role of trade unions and their representatives”, Folia Iuridica - przesłane do druku
- „Poland towards to the whistleblower protection”, COMPARATIVE LABOR LAW & POLICY JOURNAL A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS COLLEGE OF LAW AND THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW - przesłane do druku
- „Ochrona sygnalisty w Dyrektywie w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – ochrona sygnalisty czy informa-cji?", Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku z okazji 70. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 20. rocznicy proklamowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - czerwiec 2020

Wielokrotny ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących aktualnych problemów w kraju:
- Dziennik Gazeta Prawna (29.06.2017) komentarz do propozycji wprowadzenia obowiązku zgłaszania zatrudnienia do ZUS przed rozpoczęciem świadczenia obowiązków.
- Dziennik Gazeta Prawna (21.08.2017) komentarz dotyczący kierowania skarg do PiP przez byłych pracowników.
- Dziennik Gazeta Prawna (24.08.2017) komentarz dotyczący kierowania do ZUS wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców.
- Dziennik Gazeta Prawna (25.08.2017) artykuł dotyczący limitów zawieranych umów na czas określony u jednego pracodawcy (współautorstwo)
- Dziennik Gazeta Prawna (30 sierpnia 2017 r.) komentarz dotyczący pojęcia nagrody jubileuszowej.
- Dziennik Gazeta Prawna (11 września 2017 r.) komentarz dotyczący możliwości reprezentowania ubezpieczonego przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych przez przedstawiciela jakiegokolwiek związku zawodowego.
- Rzeczpospolita (14 września 2017 r. ) artykuł „Kontrola służbowej poczty znów ryzykowna dotyczący najnowszego wyroku ETPCz oraz jego skutkach dla pracodawców i pracowników”.
- Dziennik Gazeta Prawna (21 września 2017 r.) komentarz dotyczący możliwości skorzystania z preferencyjnej składki ubezpieczonego radcy prawnego- rozpoczynającego działalność gospodarczą.
- Rzeczpospolita (10 października 2017 r.) wywiad dotyczący doręczania przedsiębiorcom decyzji ZUS.
- Dziennik Gazeta Prawna (12 października 2017 r.) komentarz dotyczący sposobu liczenia odsetek przez ZUS od nienależnie pobranych świadczeń.
- Rzeczpospolita (19 października 2017 r.) artykuł dotyczący formy zawiadomienia związku zawodowego przy wypowiadaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
- Rzeczpospolita (9 listopada 2017 r.) artykuł „Wypowiedzenia zmieniające próbą ominięcia procedury zwolnień grupowych”
- Rzeczpospolita (18 stycznia 2018 r.) artykuł „ZUS zbyt łatwo kwestionuje umowy o dzieło”
- Rzeczpospolita (25 stycznia 2018 r.) komentarz „Opieka w godzinach na cały dzień”
- Rzeczpospolita (1 marca 2018 r.) artykuł: „Praca tymczasowa bez ochrony przedemerytalnej”
- Rzeczpospolita (7 marca 2019 r. ) komentarz „Badanie zdolności do pracy trzeba ponowić”.
- Rzeczpospolita (8 marca 2018 r.) artykuł: "Sąd pominie zapis z ukrytej kamery”
- Rzeczpospolita (4 kwietnia 2018 r.) artykuł: „Okres ochronny nie trwa wiecznie”
- Rzeczpospolita (18 października 2018 r.) artykuł: „Zwolnienie od pracy, a nie od rodzicielstwa”
- Rzeczpospolita (12 listopada 2018 r.) artykuł „Kumulowany urlop może przepaść”
- Rzeczpospolita (15 listopad a2018 r.) artykuł „Praktykant może się ubezpieczyć jako bezrobotny”
- Rzeczpospolita (27 grudnia 2018 r.) artykuł "Powrót na etat przed emeryturą także przy umowie terminowej”
- Rzeczpospolita (11 lipca 2019 r.) ZUS odbierze status pracownika tymczasowego.
- prawo.pl (23 lipca 2019 r.)komentarz, dotyczący najnowszego orzeczenia TSUE na temat kwestii ochrony pracownika broniącego innego pracownika przed dyskryminacją ze strony pracodawcy, https://www.prawo.pl/kadry/pomoc-osobie-dyskryminowanej-ochrona-przed-zwolnieniem,451135.html
- pim.pl, (31 lipca 2019 r.) „Jak to wygląda w praktyce – cesja wierzytelności”, https://pim.pl/felieton-z-teczki-szkodowej-adwokata-jak-to-wyglada-w-praktyce-cesja-wierzytelnosci/
- pim.pl, (lipiec 2019 r.) „Przekazanie kluczyków w liczbie wskazanej we wniosku o zawarcie ubezpieczenia jest warunkiem „koniecznym” wypłaty odszkodowania”.
- pim.pl, (21 sierpnia 2019 r.) ”Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych (nie) istotna dla branży motoryzacyjnej”, https://pim.pl/21-sierpnia-wchodzi-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-kosztach-sadowych-nie-istotna-dla-branzy-motoryzacyjnej/
- pim.pl, (10 września 2019 r.) Nakaz zapłaty, ale propozycja ugody także „kusząca”, https://pim.pl/felieton-z-teczki-szkodowej-adwokata-nakaz-zaplaty-ale-propozycja-ugody-takze-kuszaca/
- Rzeczpospolita, (wrzesień 2019 r.), „Podejrzany etat, gdy zadań jest za mało”
- pim.pl, „Czy naprawdę potrzebujemy definicji szkody całkowitej?” https://pim.pl/czy-naprawde-potrzebujemy-definicji-szkody-calkowitej/
- pim.pl, (22 października 2019 r.) ”Likwidacja szkody to ciągła walka…, ale najważniejszy jest wynik" , https://pim.pl/felieton-z-teczki-szkodowej-adwokata-likwidacja-szkody-to-ciagla-walka-ale-najwazniejszy-jest-wynik/
- prawo.pl „Badanie pracownika alkomatem to nie powód do zwolnienia dyscyplinarnego”, (2 lutego 2019 r.) https://www.prawo.pl/kadry/badanie-pracownika-alkomatem-a-powod-do-zwolnienia,368700.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=badanie-pracownika-alkomatem-a-powod-do-zwolnienia,368700&utm_content=HR-w-kadrze&fbclid=IwAR1vuWMeXRfxWJKNdpRuPwPsekS7tASBugEAK-bDnRZafc6wKmb8NavUy
- pim.pl, (4 listopada 2019 r.) „„56” – Zasadny okres najmu przy szkodzie całkowitej – kontrowersji ciąg dalszy” https://pim.pl/felieton-z-teczki-szkodowej-adwokata-56-zasadny-okres-najmu-przy-szkodzie-calkowitej-kontrowersji-ciag-dalszy/
- pim.pl, (12 listopada 2019 r.) "Zaniżając koszty holowania trzeba nie tylko wykazać, ale także udowodnić” https://pim.pl/zanizajac-koszty-holowania-trzeba-nie-tylko-wykazac-ale-takze-udowodnic/
- pim.pl, (4 grudnia 2019 r.) „Jak Fiat Scudo zadecydował o wygranej naszej Kancelarii…(9040 złotych)” https://pim.pl/jak-fiat-scudo-zadecydowal-o-wygranej-naszej-kancelarii9040-zlotych/
- Rzeczpospolita, (2 stycznia 2020 r.) „Sąd ustali kto jest pracodawcą w grupie kapitałowej”.
- pim.pl, (28 stycznia 2020 r.) „Znalezione w pismach naszych prze-ciwników” https://pim.pl/felieton-z-teczki-szkodowej-adwokata-znalezione-w-pismach-naszych-przeciwnikow/
- prawo.pl, (1 lutego 2020 r.) komentarz "Alimenciarze" nadal wykreślani z rejestrów - mimo długu” https://www.prawo.pl/kadry/dluznicy-alimentacyjni-wykreslani-z-biur-informacji-gospodarczej,497502.html
- prawo.pl, (10 lutego 2020 r.) komentarz „Nieprecyzyjny przepis pozwala ZUS na zwlekanie z wypłatą zasiłku pogrzebowego" https://www.prawo.pl/kadry/zasilek-pogrzebowy-z-zus-komu-przysluguje,497789.html
- pim.pl, (luty 2020 r.) artykuł Nie demonizujmy Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. (III CZP 20/17) „Wydatki na najem pojazdu zastępczego”
- prawo.pl, (2 marca 2020 r.) komentarz „Po reorganizacji służb urzędnicy skarbowi muszą brać urlopy na załatwianie spraw pracowniczych” https://www.prawo.pl/kadry/urzednicy-skarbowi-musza-brac-urlopy-na-zalatwianie-spraw,498407.html
- prawo.pl, (11 marca 2020 r.) komentarz „Waloryzacja emerytur „czerwcowych" https://www.prawo.pl/kadry/waloryzacja-emerytur-w-czerwcu-2020-nowe-zasady,498512.html
- Dziennik Gazeta Prawna (26 marca 2020 r.) komentarz „Lekarze mają milczeć o koronawirusie. Dyrektorzy wyciszają medyków” https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1463864,koronawirus-w-polsce-uciszanie-lekarzy.html

- Rozdział: Wywłaszczenie, jako przykład osłabienia ochrony własności - praw-noporównawcza analiza ustaw szczególnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Monografii Naukowa - „ABC Administracji”, ISBN 978-83-937938-0-8, red. S. Fun-dowicz, S. Śwital, M. Wieczorek, Radom 2013.
- „Pracownik tymczasowy pracownikiem niedyskryminowanym?” [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2013 - wyd. UJ .
- „Whistleblower - strażnik wartości czy donosiciel?”, Palestra, Nr 11-12/2013, Warszawa 2013 https://issuu.com/czasopismopalestra/docs/palestra_11-12-2013_int/231
- „Aksjologiczne i filozoficzne podstawy wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców”:, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świąt-kowski, Kraków 2014.
- „Rola Polski w tworzeniu jednolitego systemu ochrony praw społecznych w Europie”, Publikacja pokonferencyjna Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej Sapere Aude, Warszawa 2014. https://issuu.com/ikmpsa/docs/polski_wk__ad_w_rozw__j_prawa_mi__d
- „Czy Polskę czeka era etycznych donosów?”, Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, wyd. UJ, Kraków 2015.
- Wolność zrzeszania się a prawo do wolności zrzeszania się partnerów spo-łecznych w Konstytucji RP”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2015.

- „Negatywna i pozytywna wolność zrzeszania się partnerów społecznych” , Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Karków 2015.
- „Aksjologiczne podstawy uprzywilejowanej pozycji związków zawodowych”, Młoda Palestra, Nr 7, Warszawa 2015. https://issuu.com/mloda-palestra/docs/m__oda_palestra_no_7_1_2016
- Rozdział: „Swoboda przemieszczania się cudzoziemców a ochrona krajowego rynku pracy”, Monografia Naukowa „Legalność zatrudnienia cudzoziemców” - Kiel-ce 2016.
- Rozdział: „Aspekty prawne działania whistleblowera”, Monografia Naukowa, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
- Rozdział: „Rola związku zawodowego w zakresie ochrony whistleblowera”, red. J. Nyćkowiak, Monografia Naukowa, Poznań 2017.
- Rozdział, „Autonomiczna definicja zasady niezależności pracodawców i orga-nizacji pracodawców”, Monografia Naukowa, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
- Rozdział: „Iluzoryczne znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania spo-rów w prawie pracy - wybrane problemy”, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2018.
- Rozdział: „Rozszerzenie ochrony przed dyskryminacją na dziedzinę ochrony socjalnej - dyrektywa horyzontalna - wybrane problemy” [w:] Polityk Społeczna a prawo prawo, red. M. Włodarczyk, M. Paluszkiewicz, Łódź 2018. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=823084
- Artykuł „Równowaga w zbiorowych stosunkach pracy - wybrane uwagi”, Palestra , Nr 12, grudzień 2018. https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/12-2018/artykul/rownowaga-w-zbiorowych-stosunkach-pracy-wybrane-uwagi
- „WHISTLEBLOWER W PRAWIE EUROPEJSKIM - OCHRONA WHIST-LEBLOWERA CZY INFORMACJI” - „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2018. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_1774
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) [w:] Różno-rodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Mu-szalskiemu, Warszawa 2019. https://www.ksiegarnia.beck.pl/18309-roznorodnosc-w-jednosci-studia-z-zakresu-prawa-pracy-zabezpieczenia-spolecznego-i-polityki-spolecznej-ksiega-pamiatkowa-dedykowana-profesorowi-wojciechowi-muszalskiemu-barbara-godlewska-bujok
- „Interes Publiczny jako element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy - w kontekście ochrony sygnalistów „- „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2019. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_3605
- „Nowe związki zawodowe” [w:] „Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Adama Lityńskiego” pod red. A. Rogackiej-Łukasik, D. Fleszer, M. Borskiego i A. Pokory, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. https://ebookpoint.pl/?e=nf&id=e_1kxy
- „Whistleblowing - nowa instytucja prawa pracy - perspektywa międzynarodowa”, Palestra, nr 9, 2019.
- „Ochrona prawna sygnalistów na przykładzie Stanów Zjednoczonych” - „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2019.
- „(Nowe) funkcje związków zawodowych” - wybrane uwagi „Gdańsko-Łódzkich Rocznikach Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” nr 8-9/2018-2019
- „Whistleblowing – nowa instytucja prawa pracy” – perspektywa międzynarodowa, Palestra, nr 9/2019.
- „Problem pracy dzieci w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy”. - przesłane do druku - rozdział w monografii
- Inkluzja przepisów prawa prawa pracy czy aksjologi funkcji ochronnej w cywilnoprawne zatrudnienie, Państwo i Prawo - przesłane do druku
- „The role of the communist bloc in the ILO during the Cold War - selected issues”, „Roczniki Administracji i Prawa” Humanitas 2020.
- Post-totalitarian countries towards to whistleblower protection in a workplace - The role of trade unions and their representatives”, Folia Iuridica - przesłane do druku
- „Poland towards to the whistleblower protection”, COMPARATIVE LABOR LAW & POLICY JOURNAL A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS COLLEGE OF LAW AND THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW - przesłane do druku
- „Ochrona sygnalisty w Dyrektywie w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – ochrona sygnalisty czy informa-cji?", Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku z okazji 70. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 20. rocznicy proklamowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - czerwiec 2020

- Recenzja artykułu pt.: “PUBLIC ACCESS TO OFFICIAL DOCUMENTS IN THE POLISH AND SWEDISH LEGAL SYSTEMS” - Katarzyny Południak i Izabeli Skoczeń - Przegląd Prawniczy UW 2015.

- Wywiad udzielony dla Polskiej Izby Motoryzacji (czerwiec 2019 r.) „Sąd Najwyższy: wierzytelności można cedować”

- Udział w grancie MNiSW na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn., Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. - prace z dr Piotrem Uhmą. Tytuł: Studenckie Poradnie prawe dla Konstytucji dla Nauki