unionj

European Journal of Economics and Development jest czasopismem naukowym powołanym w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie a Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Odesskiej Narodowej Akademii Łączności im. A. S. Popowa w Odessie.

Jego celem jest publikowanie opracowań naukowych pracowników, doktorantów i studentów obu współpracujących uczelni, jak również materiałów zgłoszonych przez instytucje krajowe i zagraniczne oraz osoby trzecie.

Przykładowe ramy tematyczne publikacji naukowych w tym czasopiśmie to:  

 • Nowe koncepcje w teorii i praktyce ekonomii,
 • Rozwiązania prawne w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • Innowacyjność w Zarządzaniu i Administracji,
 • Ekonomia i Zarządzanie w systemach edukacyjnych i usługach telekomunikacyjnych,
 • Współczesne problemy ekonomii i zarządzania.

Czasopismo jest wydawane w wersji on-linie oraz papierowej dwa razy w roku kalendarzowym.

Tekst jednolity znowelizowanego

Regulamin Międzynarodowego Czasopisma Naukowego

„European Journal of Economics and Development”


§ 1

„European Journal of Economics and Development” jest czasopismem naukowym powołanym w ramach współpracy pomiędzy:

- Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Politologii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (IPAiE, UP w Krakowie), a  

- Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Odesskiej Narodowej Akademii Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina - Одесская Национальная Академия Связи им. А.С.Попова, Институт Экономики и Управления – (IEiZ, ONAŁ w Odessie).

 

§ 2

 1. „European Journal of Economics and Development” jest czasopismem wydawanym w wersji on-linie oraz papierowej.
 2. Czasopismo naukowe będzie wydawane dwa razy w roku kalendarzowym (pół-rocznik).
 3. Strony wyrażają zgodę na przystąpienie innych podmiotów do współtworzenia czasopisma naukowego.
 4. Językiem czasopisma naukowego „European Journal of Economics and Development” są języki kongresowe.

 

§ 3

Celem „European Journal of Economics and Development” jest publikowanie opracowań naukowych pracowników, doktorantów i studentów obu współpracujących Uczelni, jak również materiałów zgłoszonych przez instytucje krajowe i zagraniczne oraz osoby trzecie.

 

§ 4

Czasopismo Naukowe „European Journal of Economics and Development” składa się z następujących działów:

I. Studia i analizy.
II. Glosy, recenzje, opinie.
III. Sprawozdania.
IV. Z życia Uczelni.

 

§ 5

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania, Odesska Narodowa Akademia Łączności im. A. S. Popowa w Odessie, ustalają przykładowe ramy tematyczne publikacji naukowych:  

- Nowe koncepcje w teorii i praktyce ekonomii,

- Rozwiązania prawne w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,

- Innowacyjność w Zarządzaniu i Administracji,

- Ekonomia i Zarządzanie w systemach edukacyjnych i usługach telekomunikacyjnych,

- Współczesne problemy ekonomii i zarządzania.

 

§ 6

 1. Obie współpracujące Uczelnie współtworzą skład osobowy:
  - Rady Naukowej,
  - Kolegium Redakcyjnego.
 2. Strony dopuszczają udział w Radzie Naukowej pracowników naukowych z innych jednostek naukowo-badawczych funkcjonujących w państwach trzecich.

 

§ 7

 1. Każda z Uczelni współpracujących wskazuje część składu osobowego Rady Naukowej – po 5 członków.
 1. Powołane składy osobowe stanowią Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Radzie Naukowej ma charakter otwarty i honorowy.
 3. Podejmowanie uchwał oraz wymiana poglądów następuje w formie elektronicznej. 
 4. W okresie kadencji organów IPAiE, UP w Krakowie funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej sprawuje Dyrektor IPAiE.

        

§ 8

Do kompetencji Rady Naukowej należy:
1. ogólne wytyczanie linii naukowej czasopisma,
2. okresowa ocena naukowa,
3. akceptowanie tematyki wydań specjalnych „European Journal of Economics and Development”.

 

§ 9

 1. Skład Kolegium Redakcyjnego współtworzą Uczelnie współpracujące:

- trzech członków wskazuje Dyrektor IPAiE, UP w Krakowie (Załącznik nr 3),

- trzech członków wskazuje IEiZ, ONAŁ w Odessie zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami (Załącznik nr 4).

 1. Skład Kolegium tworzą:

- redaktor naczelny – (osoba wskazana przez IPAiE, UP w Krakowie);
- zastępca redaktora naczelnego (osoba wskazana przez IEiZ, ONAŁ w Odessie),
- redaktor tematyczny (osoba wskazana przez IEiZ, ONAŁ w Odessie),
- redaktor statystyczny (osoba wskazana przez IPAiE, UP w Krakowie),
- sekretarz (osoba wskazana przez IPAiE, UP w Krakowie),

- członek (osoba wskazana przez (IEiZ, ONAŁ w Odessie).

 

§ 10

 1. Działalnością Kolegium Redakcyjnego kieruje redaktor naczelny.
  2. Funkcje redaktora naczelnego sprawuje osoba powołana przez Dyrektora IPAiZ.
 2. Podejmowanie uchwał oraz decyzji przez Kolegium Redakcyjne następuje w formie elektronicznej.

 

§ 11

 1. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie:

- skład Kolegium jest kształtowany przez Dyrektora IPAiE,

- członkowie Kolegium są powoływani przez władze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii,
- Dyrektor IPAiE posiada prawo wnioskowania o odwołanie członka Kolegium Redakcyjnego w trakcie kadencji z ważnych przyczyn, jednocześnie jest zobowiązany do uzupełnienia składu osobowego,

- Dyrektor IPAiE, informuje Radę Instytutu o składzie osobowym Kolegium Redakcyjnego oraz o dokonanych zmianach w jego składzie.

 1. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Odesska Narodowa Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina – przesyła w formie elektronicznej część składu osobowego, powołanego zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej Uczelni. 

 

§ 12

 1. Kolegium Redakcyjne jest zwoływane na wniosek redaktora naczelnego.
  W terminie 7 dni informuje on wszystkich członków o terminie zebrania.
 2. Strona ukraińska uczestniczy w zebraniu w formie elektronicznej.
 3. Kolegium Redakcyjne podejmuje uchwały większością głosów w formie elektronicznej.

 

§ 13

Do kompetencji Kolegium Redakcyjnego „European Journal of Economics and Development” należy:
1. dbałość o wysoki poziom merytoryczny artykułów,
2. wstępna ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych pozycji do druku,
3. wskazanie recenzentów dla opracowań naukowych,
4. zlecanie opracowań redakcyjnych, druku.

 

§ 14

Do kompetencji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego należy:
1. reprezentowanie Kolegium na zewnątrz;
2. zwoływanie posiedzeń Kolegium i organizowanie jego prac (w formie elektronicznej);
3. przewodniczenie posiedzeniom Kolegium (forma elektroniczna);

4. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój „European Journal of Economics and Development”;

5. zlecanie określonych zadań pozostałym członkom Kolegium Redakcyjnego;
6. podejmowanie decyzji w zakresie kolejności artykułów przeznaczonych do druku;
7. zatwierdzanie układu stron tytułowych oraz matrycy drukarskiej.

 

§ 15

Do kompetencji redaktora tematycznego należy:
- współpraca z redaktorem naczelnym w procesie obiegu prac,
- przygotowywanie prac do recenzji zewnętrznych,
- opiniowanie redaktorowi naczelnemu decyzji po otrzymaniu recenzowanej pracy,
- ponoszenie współodpowiedzialności za jakość „European Journal of Economics and Development”,
- prowadzenie działu tematycznego związanego z pracami Kół Naukowych oraz działalnością naukową doktorantów i studentów.

 

§ 16

 1. Do kompetencji redaktora statystycznego należy:
  - współpraca z kolegium redakcyjnym,
  - analiza prac oryginalnych, do których wykorzystano metody statystyczne,
  - kontrola poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
  2. Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowanych metod statystycznych występuje redaktor naczelny.

 

§ 17

Do kompetencji sekretarza Kolegium Redakcyjnego należy:
- wykonywanie poleceń Redaktora Naczelnego,
- prowadzenie korespondencji z autorami i recenzentami,
- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem „European Journal of Economics and Development”,
- wykonywanie innych zadań wynikających z prawidłowego funkcjonowania czasopisma.

 

§ 18

Załącznik nr 5 do regulaminu określa warunki i zasady publikacji opracowań naukowych w
„European Journal of Economics and Development”.

 

§ 19

Wszelkie zmiany do Regulaminu proponuje Redaktor Naczelny czasopisma i zatwierdzają:

- Dyrektor IPAiE, UP w Krakowie;

- IEiZ, ONAŁ w Odessie, zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

 

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem:

- zatwierdzenia przez Dyrektora IPAiE, UP w Krakowie,

- zatwierdzenia przez IEiZ, ONAŁ w Odessie, zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

Skład Rady Naukowej czasopisma European Journal of Economics and Development

 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 2. dr hab. prof. UP Piotr Tusiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 3. dr hab. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 4. dr hab. prof. UP Piotr Ruczkowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 5. dr Ireneusz Drabik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 6. Д.е.н., професор Василь Орлов, Odesska Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina,
 7. Д.е.н. професор Олена Князєва, Odesska Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina,
 8. Д.е.н. професор Юрій Буріменко, Odesska Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina,
 9. К.е.н. доцент Ірина Станкевич, Odesska Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina,
 10. Д.е.н. професор Володимир Гранатуров, Odesska Akademia Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina,
 11. profesor Yafimenka Аntanina, Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza, Gorki, Białoruś,
 12. profesor Freidzin Maks, Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza, Gorki, Białoruś,
 13. profesor Konstantinov Sergey, Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza, Gorki, Białoruś.
 14. profesor dr. Zoran Ćekerevac, „Union-Nikola Tesla” Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
 15. profesor Chiv Ratha, Pańńasastra Uniwersytet w Kambodży, Phnom Phen, Kambodża,
 16. profesor Nguyen Ngoc Dien, Vietnam National University Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Wietnam,

Składu Kolegium Redakcyjnego czasopisma European Journal of Economics and Development

 

 • redaktor naczelny - dr Marek Stych,
 • zastępca redaktora naczelnego - професор к.е.н. Лоліта Захарченко,
 • redaktor tematyczny - професор к.ф.н. Олена Бондаренко,
 • redaktor statystyczny – mgr Paweł Ostachowski,
 • sekretarz – dr Dorota Murzyn,
 • członek - к.н.держ.упр. Ярослав Гапанович.

Procedura recenzowania publikacji naukowych

§ 1

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Politologii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania, Odesskiej Narodowej Akademii Łączności im. A. S. Popowa, Odessa, Ukraina – przyjmują Procedurę  recenzowania publikacji naukowych.

 

§ 2

Procedura recenzowania publikacji naukowych:
1. Każdy artykuł naukowy, nadesłany do redakcji, podlega recenzji wewnętrznej i
zewnętrznej.
2. Recenzji wewnętrznej dokonuje redaktor tematyczny na formularzu redakcyjnym
(Załącznik nr 1), oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym półrocznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej artykułu.
3. W przypadku artykułów wykorzystujących metody statystyczne (numeryczne), w ramach recenzji wewnętrznej podlegają one także ocenie redaktora statystycznego, analizującego poprawność zastosowania tych metod.
4. W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny i statystyczny wydają rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerują osoby recenzentów zewnętrznych.
5. Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.
6. Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one
ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej za dany rok w pierwszym numerze półrocznika z kolejnego roku.
7. Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję (Załącznik nr 2). Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.
8. Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca - po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i lub statystycznego.
9. Artykuł skierowany do korekty autorskiej:
- po recenzji wewnętrznej - podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,
- po recenzji zewnętrznej - podlega ocenie redaktora tematycznego i/lub
statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.
10. Artykuł zaakceptowany do druku podlega korekcie językowej, prowadzonej przez
redaktora językowego.

 

§ 3

Procedura recenzowania publikacji naukowych wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez:

- Dyrektora IPAiE, UP w Krakowie,

- IEiZ, ONAŁ w Odessie, zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami. 

 

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji

(tzw. zapora ghostwriting oraz zapora guest authorship lub honorary authorship) dotycząca artykułów publikowanych w Międzynarodowym Czasopiśmie Naukowym „European Journal of Economics and Development”

 

 1. Redaktor tematyczny dokonuje wstępnej oceny artykułów pod względem ich oryginalności i prezentowanych wyników badań.
 2. Artykuły są sprawdzane w systemie antyplagiat Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 3. Kolegium Redakcyjne w formie elektronicznej rozpatruje wszystkie artykuły pod względem ich oryginalności i spełniania wymogów wydawnictwa.
 4. Autorzy artykułów składają oświadczenie (Załącznik 1), w którym określają: swoje prawa autorskie do opracowanego artykułu lub jego części, potwierdzenie o nienaruszeniu praw autorskich innych osób, oryginalność publikowanego artykułu.
 5. Autorzy artykułów zawierają umowę o przeniesienie praw autorskich majątkowych do publikowanych artykułów.
 6. Treści artykułów zawierają wyniki badań własnych lub odwołują się do wyników opracowanych przez innych autorów z zachowaniem praw autorskich.
 7. Złożony artykuł do publikacji nie może być dziełem zamówionym przez autora u osób innych lub instytucji (ghostwriting).
 8. Autor/autorzy artykułu powinni przestrzegać zasad etyki w nauce. Artykuły, w których stwierdzi się ich naruszenie nie będą przyjmowane do publikacji. Informacje o naruszeniu zasad etyki będą przekazane do kierownictwa instytucji afiliującej autora.
 9. Osoby, które nie wniosły w treści artykułu własnego wkładu twórczego (guest authorship lub honorary authorship), nie mogą być wykazywane jako współautor zgłoszonej publikacji.
 10. Ze stwierdzonych naruszeń zasad etyki w nauce będą sporządzane protokoły przez Kolegium Redakcyjne, które są przechowywane w dokumentacji redakcji wraz z recenzjami.

 

Warunki i zasady publikacji w Międzynarodowym Czasopiśmie Naukowym

„European Journal of Economics and Development”

  

 1. Wersją podstawową artykułu lub opracowania naukowego jest wersja papierowa.
 2. W „European Journal of Economics and Development” są publikowane prace oryginalne i przeglądowe dotychczas niepublikowane. Autorzy dostarczają tekst w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na adres:  ……………………….
 3. Do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze, adres do korespondencji, numery telefonów i adres poczty elektronicznej. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej.
 4. Redakcja „European Journal of Economics and Development” wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej i poszanowania praw autorskich. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów).
 5. W przypadku współautorstwa artykułu redakcja „European Journal of Economics and Development” wymaga od autorów:
  - określenia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji,
  - podania informacji - kto jest autorem koncepcji, założeń.
  Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację.
 6. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za jakość techniczną materiału, stylistykę i poprawność gramatyczną. Tekst musi być zgodny z wymogami redakcyjnymi (Poniżej do pobrania - Wymagania formalne artykułów).
 7. Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (36-40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu; bądź maksymalnie 10 tys. znaków w wypadku recenzji i sprawozdań.
 8. Wymagania dotyczące publikacji naukowych:
 • językiem publikacji jest: polski, ukraiński oraz języki konferencyjne,
 • tytuł artykułu w języku polskim lub ukraińskim (obligatoryjnie w jęz. angielskim),
 • słowa kluczowe w języku polskim lub ukraińskim (obligatoryjnie w jęz. angielskim),
 • streszczenie w języku polskim lub ukraińskim (abstrakt w jęz. angielskim),
 • bibliografia w języku opracowania naukowego.
 1. O kolejności publikacji decyduje Redaktor Naczelny „European Journal of Economics and Development”.
 2. Każdy tekst nadesłany do redakcji jest recenzowany przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej przez dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku Kolegium Redakcyjne podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. 
 4. Recenzent powinien podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów. Za konflikt interesów uznaje się następujące związki:
  - relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  - relacje związane z podległością służbową,
  - bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach.
 5. Warunkiem opublikowania w „European Journal of Economics and Development” artykułu naukowego jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
  Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Obowiązkiem autora jest uwzględnienie krytycznych uwag zawartych w recenzji i przedstawienie poprawionej wersji artykułu.
 7. Z tytułu wydania opracowania/artykułu w Czasopiśmie Naukowym - autorowi nie przysługuje honorarium.
 8. Kolegium Redakcyjne przystępuje do wydania publikacji na podstawie sporządzonej umowy wydawniczej z autorem.

Pobierz nr 1/2019<<

Pobierz nr 1/2019<<

Pobierz nr 1/2019