EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia 2-letnie II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia Społeczna jest kierunkiem dla „game changer-ów”, czyli osób, które pragną lepszego, sprawiedliwszego, bardziej uczciwego i przyjaznego świata. Prowadzenie fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego wymaga wiedzy ekonomicznej. Z drugiej strony, wiedza na temat tego, jak działać w sposób odpowiedzialny społecznie, potrzebna jest także w przedsiębiorstwach komercyjnych. Kompetencje kluczowe w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i ekonomicznych współczesnego świata oferuje kierunek Ekonomia Społeczna. 

Ekonomia społeczna to innowacyjny kierunek praktyczny, w toku którego:   

 • nabędziesz, w stopniu zaawansowanym,  praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit, 
 • zdobędziesz gruntowne wykształcenie ekonomiczne, ale także wzmocnisz swoje postawy w zakresie społecznej odpowiedzialności, 
 • nie tylko zrozumiesz, ale będziesz potrafił/a podać kierunki zmian rozwoju w organizacjach, jak i całej przestrzeni społeczno-gospodarczej, 
 • będziesz mieć możliwość wyboru atrakcyjnej specjalności: menedżer społeczny lub biznes społecznie odpowiedzialny, 
 • poznasz i nauczysz się wykorzystywać metody statystyczne do oceny zjawisk gospodarczych, 
 • nauczysz się kreatywnego rozwiązywania zadań, 
 • poznasz nowoczesne technologie wspierające zarządzanie zespołem i wspierające pracę zespołową.  

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom:  

✅Będziesz mógł: 

 • uczestniczyć w praktykach w wielu ciekawych organizacjach i przedsiębiorstwach, z którymi współpracujemy,  
 • zaangażować się w projekty praktyczne i szereg inicjatyw (np. debaty akademickie na temat zmian klimatycznych #KlimatNaZmiany i in.), 
 • brać udział w zajęciach z wykorzystaniem biznesowych gier symulacyjnych,  
 • rozwijać swoje pasje naukowe poprzez np. współtworzenie artykułów naukowych, uczestniczenie w konferencjach ekonomicznych, seminariach, wizytach studyjnych, prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry,  
 • dodatkowo bezpłatnie wziąć udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE przygotowującym do założenia własnej firmy pn. Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych.

✅Zdobędziesz umiejętności: 

 • krytycznego myślenia i analizy, 
 • rozwiązywania problemów (w tym problemów społecznych), 
 • samodzielnego zarządzania (przedsiębiorstwem, organizacją pozarządową, ale też - swoim czasem i rozwojem), 
 • aktywnego uczenia się. 

Uwaga! Są to tzw. kompetencje przyszłości wskazane w ostatnim raporcie Światowego Forum Ekonomicznego “The Future of Jobs Report 2020”.

Dlaczego akurat na UP?

Będziesz mieć możliwość: 

 • studiowania w przyjaznej atmosferze, 
 • dostępu do wykładowców, dla których ważna jest relacja mistrz-uczeń, 
 • organizowania ciekawych akcji społecznych i biznesowych,
 • rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. poprzez działania studenckiego koła naukowego, 
 • uczestniczenia w projektach realizowanych w naszym Instytucie,
 • współtworzenia gazetki studenckiej, 
 • uczestniczenia (również w charakterze prelegenta) i współorganizacji konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, 
 • brania udziału w konkursach, debatach, wizytach studyjnych, itp., 
 • rozwijania swoich pasji dzięki dostępowi do obiektów rekreacyjnych UP.

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Po Ekonomii Społecznej można prowadzić własne przedsiębiorstwa,  pracować w fundacjach i stowarzyszeniach zmieniając świat na lepsze.

Uzyskując wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim zdobędziesz wartościową, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. 

Kończąc Ekonomię Społeczną możesz rozpocząć karierę zawodową w przedsiębiorstwach prywatnych, fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach, gdzie potrzebna jest osoba potrafiąca myśleć analityczne, działająca aktywnie, a jednocześnie wrażliwa na potrzeby społeczne. Jako absolwent będziesz miał kompletną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji non-profit, więc będziesz też doskonale przygotowany do samodzielnych działań na rynku. 

SPRAWDŹ, CO O NASZYCH STUDIACH MÓWIĄ WYKŁADOWCY I NASI STUDENCI

STUDIA U NAS ZOSTAŁY DOCENIONE PRZEZ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW!

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

Ekonomia społeczna doceniona w rankingu Perspektywy!

Jakość kształcenia na kierunku Ekonomia Społeczna na UP została doceniona w rankingu Perspektywy 2020 (14 miejsce w kraju spośród 34 ocenianych uczelni).

REKRUTACJA 2022/2023

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Studia II stopnia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku.

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2022
Termin rejestracji elektronicznej do
19-09-2022
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
20-09-2022
Limit miejsc
60

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2022
Termin rejestracji elektronicznej do
24-09-2022
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
25-09-2022
Limit miejsc
60

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2021/2022 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

Kryteria przyjęć

Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

Specjalności:

- menedżer społeczny,

- biznes społecznie odpowiedzialny.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

2200 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2023 r

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11