BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Studia podyplomowe

Charakterystyka studiów:
Głównym celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekologiczne jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, organizacyjnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym położeniem nacisku na umiejętności praktyczne. W tym celu każdorazowo ustala się proporcje między wykładami a konwersatoriami oraz angażuje w proces dydaktyczny teoretyków i oświadczonych praktyków. Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekologiczne podniesie swoje kwalifikacje w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania obowiązujących standardów, zabezpieczenia ochrony interesów państwowych, publicznych i prywatnych. Ukończenie studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekologiczne ułatwi słuchaczom prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych i ograniczy zachowania sprzeczne z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy jako specjalistów w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie życia społecznego.

Program studiów:
Program studiów kompleksowo i interdyscyplinarnie obejmuje zagadnienia ochrony środowiska, przedstawiając jej przede wszystkim przez pryzmat takich dyscyplin naukowych jak nauki prawne, nauka o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji.

 

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. dr hab. Katarzyna Dunaj
E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl

Czas trwania:
Studia trwają 2 semestry

Więcej informacji