dr Piotr Uhma

Doktor prawa, wykładowca akademicki, radca prawny
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też w 2013 r. uzyskał stopień doktora prawa. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Od roku 2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2016-2018 wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: staż po-doktorski w USA (University of Georgia School of Law). Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD: staż po-doktorski w Niemczech (Institut für Öffentliches Recht, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main).

Przed rozpoczęciem kariery akademickiej przez prawie siedem lat Główny Specjalista w misjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Skopje i w Kosowie. Poprzednio sprawował funkcję dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej polskiej spółki elektroenergetycznej PSE Operator SA.

Jest współzałożycielem i prezesem Fundacji Instytut Europejski (zał. 2005), www.instytuteuropejski.pl

Był konsultantem, prelegentem i uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych w takich miejscach jak Praga, Sydney, Dżakarta, Strasburg, Wiedeń, Amman, Nairobi, Denver, Seul, Granada i wielu innych.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim i niemieckim.

Zainteresowania naukowe: suwerenność państwa; zagadnienia interwencji i ingerencji w prawie międzynarodowym publicznym; teoria i praktyka organizacji międzynarodowych; źródła prawa międzynarodowego; kwestie demokracji i rządów prawa w przestrzeni międzynarodowej; kultury i regionalizmy prawa międzynarodowego; praktyka dyplomatyczna

Prowadzone przedmioty: Prawo międzynarodowe publiczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Współczesne Idee Polityczne, EU Constitutional Law and Fundamental Rights, Metody dyplomacji publicznej.

Działalność naukowo-organizacyjna


• Zjazd Katedr PMP - Konferencja: "ius cogens - soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego", maj 2016, referat: „Zasada non-refoulement jako norma ius cogens”.
• Konferencja Grupy Polskiej ILA „System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, październik 2016, referat: „Przywracanie pokoju w Kosowie - komplementarność, czy konkurencyjność organizacji międzynarodowych?”.
• Międzynarodowa konferencja „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”, Uniwersytet Pedagogiczny, październik 2016.
• Konferencja: „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej”, listopad 2016.
• Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”, kwiecień 2017.
• Zjazd Katedr PMP – Konferencja: "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", maj 2017, referat: „Prawo międzynarodowe wobec problemu migracji w Europie. Czy potrzebujemy nowych regulacji?”.
• Konferencja "Fundamental Rights in the European Union and the National Identity of the Member States", maj 2017.
• XVII konferencja naukowa „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo.”, czerwiec 2017, referat „Zaangażowanie OBWE w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie”.
• Szkoła letnia „Transregional Academy: Redistribution and the Law in an Antagonistic World”, Humboldt-Universtität, Berlin, 21-30 sierpnia 2017, referat: „The principles of non-intervention and non-interference in contemporary international law”. Stypendium Max Weber Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland.
• Konferencja Grupy Polskiej ILA „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego”, październik 2017, referat: „Jaka demokracja jest wartością prawa międzynarodowego?”.
• IGLP Scholars Workshop (organizator: Harvard University), Bangkok, Tajlandia, 7-11 stycznia 2018, referat: „Non-intervention and non-interference in contemporary international law”. Stypendium Harvard University.
• American Society of International Law Annual Meeting, Washington, DC, USA, 7-11 kwietnia 2018.
• Wykład gościnny, The Principle of Non-Intervention in Contemporary International Law, Międzynarodowe Forum Prawnicze, Wydział Prawa, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael, 12 czerwca 2018.
• Warsztaty naukowe „Nowy konstytucjonalizm? Nowe formy demokracji i rządy prawa poza liberalizmem”, Międzynarodowy Instytut Socjologii Prawa, Oñati, Hiszpania, 12-13 lipca 2018.
• Konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, referat: „UE, media publiczne i demokracja: przypadek Polski ”, Warszawa, 11-12 października 2018.
• Międzynarodowa konferencja prawnicza „International Lawyers and Human Dignity on the 80th anniversary of the promulgation of Italian Racial Laws”, Padwa, Włochy, 23-24 listopada 2018, referat na sesji plenarnej.
• VIII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Międzynarodowego Studia: „Instytucje międzynarodowe i dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”, Poznań, Polska, 8–9 listopada 2018. Z referatem.
• „Polityka i historie prawa międzynarodowego” - konferencja międzynarodowa, Instytut Maxa Plancka prawa porównawczego, publicznego i międzynarodowego, Heidelberg, Niemcy, 15-16 lutego 2019, dyskutant.
• 22-23 listopada 2019, panelista, "The Crisis of Multilateral International Order: Causes, Dynamics and Consequences", ESIL - SGH - ILS PAS Joint Conference, Warsaw, Poland.
• 16-17 grudnia 2020, XXXVIII Dni Praw Człowieka, Lublin (on-line), panelista: Prawa człowieka w nieliberalnej rzeczywistości.
• 13-15.06.2022, Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego, panelista, „Rozwój prawa międzynarodowego przez sądy w XXI wieku".

Ponadto:
• W czerwcu 2016 r. w Gornośląskiej Wyższej Szkole Handlowej wygłosiłem wykład gościnny pt. “Droga Bałkanow Zachodnich do UE na przykładzie Macedonii”, (wprowadzenie: prof. Andrzej Bisztyga).
• W marcu 2017 uczestniczyłem jako sędzia w międzynarodowym konkursie studenckim Carey Moot Court Competition zorganizowanym przez Anglo-American University (AAU) w Pradze.
• W kwietniu 2017 w ramach programu Erasmus+ prowadziłem wykład na Wydziale Prawa, Universidad Publica de Navarra, Hiszpania pt. „Soft law in the European Union”.
• W marcu 2018 w ramach programu Erasmus+ prowadziłem wykład na Wydziale Prawa, Plovdiv university "Paisii Hilendarski", Bułgaria pt. „Ius cogens - soft law: two extremes of public international law”.
• W marcu 2019 w ramach programu Erasmus+ prowadziłem wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Granadzie, Hiszpania.
• W kwietniu 2019 prowadziłem wykłady gościnne na Uniwersytecie Wolaita w Soddo, Etiopia.


01/09/2018–31/10/2018 Podoktorski staż naukowy
Institut fur offentliches Recht, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt am Main
(Niemcy)
Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD: 2 miesięczny staż podoktorski w
Niemczech (Institut fur offentliches Recht, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt am Main
pod kierunkiem prof. prof. Rainera Hofmanna i Stefana Kadelbacha).

01/03/2018–31/05/2018 Podoktorski staż naukowy
Dean Rusk International Law Center, University of Georgia School of Law, Athens, GA
(Stany Zjednoczone Ameryki)
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej: 3 miesięczny staż podoktorski w USA (University of Georgia
School of Law pod kierunkiem prof. Harlana G. Cohena).


Monografia:
Uhma P. (2018): Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ (Law making resolutions of the UN Security Council), Kraków, 2018, 429 stron, ISBN 978-83-65208-80-4.

Rozdziały i artykuły:
• Uhma P. (2022): Instytucjonalizacja dwustronnej współpracy młodzieży jako przejaw stosunków dobrosąsiedzkich Rzeczypospolitej Polskiej, w: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski (red.), Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, 2022.
• Uhma P. (2020): Joined Cases C-585/18, C-624/18, C-625/18, American Journal of International Law. - 2020, Vol. 114, iss. 4, s. 743-749.
• Uhma P. (2020): Dimitry Kochenov, Citizenship, Cambridge, MA, 2019, 321 pages - review article on the monograph, Acta Iuris Stetinensis. - 2020, Vol. 32, nr 4, s. 127-135.
• Uhma P. (2018): "The Institute for Global Law and Policy Scholars Workshop, Bangkok, Tajlandia, Styczeń 2018, Sprawozdanie", [w:] Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, rok 16 (2018), Kraków, październik 2018.
• Uhma P. (2018): "Jaka demokracja jest wartością prawa międzynarodowego?", [w:] Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, (red.) Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes; Beck, Warszawa, 2018.
• Uhma P. (2018): „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie” i „Fundamental Rights in the European Union and the National Identity of the Member States” - problemy Unii Europejskiej okiem ekspertów prawa europejskiego, [w:] Państwo i Społeczeństwo 2018 (XVIII) nr 1.
• Uhma P. (2017): Rozdział 6. „Przywracanie pokoju w Kosowie – komplementarność czy konkurencyjność organizacji międzynarodowych?” [w:] System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, (red.) Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Sz. Staszewski, Beck, Warszawa, 2017.
• Uhma P. (2017): “Zasada non-refoulement jako norma ius cogens”, [w:] Ius cogens - soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, (red.) Brygida Kuźniak, Milena Ingelevic-Citak,Kraków, 2017.
• Uhma P. (2017): „Suwerenne, wielostronne, czy międzyrządowe zarządzanie internetem jako globalnym dobrem wspólnym”, [w:] Państwo i Społeczeństwo, 2017, nr 3.
• Uhma P., (2016): Misja OBWE w Skopje – świadek czy uczestnik trudnej transformacji?, [w:] Bezpieczeństwo - Teoria i Praktyka, 2016, nr 4 .


Współzałożyciel i Prezes Fundacji Instytut Europejski (zał. 2005), www.instytuteuropejski.pl

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, kierowaniu organizacjami pozarządowymi, w projektach edukacyjnych i szkoleniowych dla profesjonalistów i młodych ludzi z państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego i krajów pozaeuropejskich.