Please configure the element options.

Zapraszamy do studiowania kryminalistyki - informacja o nowym kierunku

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Studiując Kryminalistykę w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN:

 •  będziesz miał zaawansowaną wiedzę kryminalistyczną dotyczącą metod, technik, sposobów i środków służących wykrywaniu sprawców przestępstw (w tym pozyskiwania i wykorzystywania danych),
 •  będziesz potrafił posługiwać się przepisami prawa dokonując ich właściwej wykładni i interpretacji bazując na podstawach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania,
 •  poznasz naukę o przestępstwie, w tym strukturę przestępstwa oraz naukę o karze, w szczególności jak wymierzać karę i inne sposoby reakcji na popełnione przestępstwo,
 •  poznasz także w praktyce przebieg postępowania karnego na wszystkich jego etapach,
 •  poznasz zalecenia techniki, taktyki, strategii i metodyki kryminalistycznej niezbędne w codziennej pracy na miejscu popełnienia przestępstwa,
 •  zostaniesz wprowadzony w tajniki pracy laboratoryjnej biegłego,
 •  zdobędziesz wiedzę i umiejętności kierowania i współpracy interpersonalnej w ramach grupy oględzinowej, przybywając jako pierwsi na miejsce popełnienia przestępstwa, aby ujawniać, zabezpieczać ślady kryminalistyczne, mające kapitalne znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania karnego i kształtu prawomocnego wyroku,
 •  poznasz specyfikę i zakres stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, czynności procesowo-kryminalistycznych oraz czynności kryminalistycznych, zasady ich przeprowadzania i dokumentowania,
 • uzyskasz wiedzę i nabędziesz umiejętności wykorzystania dziedzin pokrewnych w szczególności w zakresie biologii i fizyki w codziennej pracy kryminalistycznej,
 •  będziesz rozwiązywał kazusy, sytuacje z życia, które przygotują Cię na profesjonalną reakcję w różnych sytuacjach na miejscu zdarzenia,
 •  będziesz znał techniki przesłuchania oraz podstawy oceny wiarygodności zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych,
 •  będziesz posługiwał się specjalistycznym językiem kryminalistycznym umożliwiającym sprawną profesjonalna komunikację w wykonywanym zawodzie.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom będziesz mógł/mogła:

- brać czynny udział w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach, seminariach, warsztatach, grupach konwersatoryjnych) prowadzonych przez profesjonalistów przedstawicieli nauki i praktyki mających doświadczenie w prowadzeniu,

- ukończyć szkolenie podstawowe z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną,

- poznasz specyfikę pracy z psem w pracy wykrywczej przedstawionej przez praktyka zajmującego się szkoleniem psów w służbach mundurowych,

- włączyć się w życie krajowych i międzynarodowych organizacji, do których należą lub współpracują nasi pracownicy,

- brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach  naukowych także w roli prelegenta,

- zgłębić także etyczne, filozoficzne, ekonomiczne aspekty pracy wykrywczej,

- uzyskać wiedzę w zakresie psychologicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania człowieka i grup społecznych oraz procedurach związanych z zachowaniem w sytuacjach kryzysowych,

- uzyskać wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach nauk o bezpieczeństwie, ich możliwym odniesieniem do innych dziedzin nauki,

- zdobyć wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień i regulacji z różnych dziedzin prawa, w tym cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego a także podstawowych pojęć z zakresu prawa i prawodawstwa, instytucji prawnych oraz ich praktycznego oddziaływania na procesy społeczne,

- uzyskać aktualną wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, umiejętności przeprowadzania czynności procesowo - kryminalistycznych, oceny dowodów naukowych i nienaukowych, znajomości metodologii nauk sądowych, które obecnie są niezwykle przydatne i poszukiwane na rynku pracy,

- zdobyć i wykorzystać wszechstronną wiedzę z zakresu kryminalistyki i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym,

- odbywać studenckie praktyki zawodowe i dzięki temu nabywając umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uniwersytecie,

- wykształcić umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej,

- podjąć działania w ramach studenckich kół naukowych,

- może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

Dlaczego akurat na UKEN?

Będziesz mieć możliwość:

 •  studiować na jednej z dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w Instytucie, który zajmuje wysokie miejsca w ramkingu  miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”,
 •  poznać wspaniałych ludzi i nawiązać przyjaźnie na całe życie,
 •  studiować za pomocą nowoczesnych środków kształcenia,
 •  łączenia umiejętnie praktyki i wiedzy z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki i medycyny sądowej,
 •  studiować w atmosferze sprzyjającej ciągłemu rozwojowi pośród prowadzących zajęcia, którzy mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy wykrywczej, specjalistów w swoich dziedzinach,
 •  organizując i uczestnicząc w różnych wydarzeniach uniwersyteckich, kulturalnych, w szczególności semianariach naukowych, konferencjach, spotkań z ludźmi nauki i praktyki specjalizujących się w wykrywaniu sprawców przestępstw,
 •  odbywać praktyki studenckie wybierając z 23 podmiotów, z którym Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN zawarł porozumienia dotyczące praktyk a także w innych podmiotach na podstawie zgody na odbywanie praktyk,
 •  korzystać z zasobów bibliotecznych oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Biblioteki Głównej, bibliotek instytutowych, Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, z licencjonowanych programów LEX, Legalis oraz innych elektronicznych baz danych,
 •  pogodzić wykonywaną pracę ze studiowaniem na perspektywicznym kierunku,
 •  organizacji wydarzeń dotyczących promowania zachowań zgodnych z prawem i służących zapobieganiu  przestępczości,
 •  korzystania z dobrze wyposażonej bazy socjalnej uniwersytetu,
 •  skorzystania z pomocy prężnie działającego działu promocji,
 •  profesjonalnej rozmowy z doradcą zawodowym na temat przyszłej kariery zawodowej,
 •  skorzystania z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pełnomocnika Rektora ds. Równego traktowania oraz Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania,
 •  rozwijać umiejętności sportowe dzięki dostępowi do obiektów rekreacyjnych UKEN,
 •  studiować w centrum Krakowa (cztery przystanki tramwajem od Rynku Głównego).

Jaka praca po tym kierunku Cię czeka?

Studia na kierunku Kryminalistyka otwierają drzwi do pracy:

- w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa m.in. Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Straż Miejska Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcji Ochrony Środowiska, Straż Leśna

- na podjęcie pracy kryminalistyka a także specjalisty, znajdującego zatrudnienie w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych wymiaru sprawiedliwości, w tym w organach ścigania,

- w urzędach administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny;

- w służbach specjalnych;

- w laboratoriach kryminalistycznych policji czy innych laboratoriach specjalistycznych, w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych,

- w pracowniach medycyny sądowej,

- w ośrodkach edukacyjno- wychowawczych,

- w agencjach detektywistycznych,

- w agencjach ochrony mienia,

w sztabach kryzysowych,

- w organach wymiaru sprawiedliwości,

- w instytucjach prywatnych zajmujących się ochroną osób i mienia,

- w stowarzyszeniach i fundacji działających w ramach pomocy społecznej i postpenitencjarnej

- w instytutach ekspertyz sądowych.

- w profesjonalnych zespołach służących rozwiązywaniu społecznie doniosłych problemów w szczególności powstałych zarówno w celu wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw.

 

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Prawa dowodowego
 • Ekspertyzy sądowej
 • Opiniowania sądowo-psychiatrycznego
 • Czynności procesowo-kryminalistycznych
 • Metodyki kryminalistycznej
 • Psychologii penitencjarnej

Ponadto absolwent, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w Ustawie o usługach detektywistycznych, może podjąć działalność w ramach tzw. zawodu regulowanego jako detektyw.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne I stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od

01-06-2024

Termin rejestracji elektronicznej do

15-07-2024

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

16-07-2024 do godz. 12:00

Limit miejsc

150

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne II stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od

01-06-2024

Termin rejestracji elektronicznej do

18-09-2024

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

23-09-2024

Limit miejsc

150

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne I stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od

01-06-2024

Termin rejestracji elektronicznej do

18-09-2024

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

23-09-2024

Limit miejsc

100

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne II stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od

01-06-2024

Termin rejestracji elektronicznej do

23-09-2024

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25-09-2024

Limit miejsc

100

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz historii. Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

3000 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r.

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 10