EKONOMIA

Studia 2-letnie II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia jest kierunkiem dla osób, które chcą zdobyć pogłębioną wiedzę i umiejętności pozwalające rozwijać im karierę zawodową w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania.    

Ekonomia to innowacyjny kierunek, w toku którego:    

 • nabędziesz, w stopniu zaawansowanym, praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit,  
 • zdobędziesz gruntowne wykształcenie ekonomiczne, 
 • poznasz i nauczysz się wykorzystywać metody statystyczne do oceny zjawisk gospodarczych,  
 • nauczysz się kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów,  
 • poznasz nowoczesne technologie wspierające zarządzanie zespołem i pracę zespołową.   

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom:   

✅Będziesz mógł/mogła:  

 • rozwijać swoje pasje naukowe poprzez np. współtworzenie artykułów naukowych, uczestniczenie w konferencjach ekonomicznych, prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry,  
 • realizować praktyki w wielu ciekawych przedsiębiorstwach i organizacjach, z którymi współpracujemy,  
 • brać udział w zajęciach z wykorzystaniem biznesowych gier symulacyjnych,  
 • zaangażować się w projekty, które realizujemy, także międzynarodowe,  

✅Zdobędziesz umiejętności wskazane w najnowszym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego “The Future of the Jobs Report” jako tzw. kompetencje przyszłości, czyli umiejętności:  

 • krytycznego myślenia i analizy,  
 • rozwiązywania problemów (w tym problemów gospodarczych i społecznych),  
 • samodzielnego zarządzania (przedsiębiorstwem, organizacją pozarządową, ale też - swoim czasem i rozwojem),  
 • aktywnego uczenia się.  

Specjalności do wyboru na kierunku Ekonomia II stopień:

Menedżer społeczny

 ----
Dlaczego warto wybrać specjalność Menedżer społeczny? 
 • zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki której przygotujesz się do zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, umiejętnie łącząc realizację celów społecznych z rachunkiem ekonomicznym; 
 • zdobędziesz bardzo dobre rozpoznanie współczesnych problemów i wyzwań społecznych,  
 • nauczysz się efektywnie planować i organizować pracę zespołu,  
 • będziesz wiedział, w jaki sposób pozyskiwać finansowanie zewnętrzne i efektywnie zarządzać finansami organizacji,  
 • będziesz potrafił/a zarządzać projektami ukierunkowanymi na rozwiązywanie problemów społecznych stosując innowacyjne podejście i nowoczesne narzędzia ekonomiczne; 

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności? 

 • na stanowiskach kierowniczych w podmiotach ekonomii społecznej (np. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych), 
 • w instytucjach administracji samorządowej i rządowej wspierających funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej,  
 • w przedsiębiorstwach zaangażowanych w realizację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego i podejmujących współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Otrzymasz również przygotowanie do samodzielnego założenia i prowadzenia podmiotu ekonomii  społecznej (np. fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej).      

Doradztwo finansowo-podatkowe

---
Dlaczego warto wybrać specjalność doradztwo finansowo-podatkowe? 
 • zdobędziesz pogłębioną wiedzę ekonomiczną w obszarze rynków finansowych, pośrednictwa finansowego, podatków, finansów przedsiębiorstw i finansów osobistych, inwestowania, transakcji finansowych; 
 • nabędziesz umiejętność wyszukiwania i analizy regulacji prawnych w tych obszarach wraz z określeniem ich wpływu na przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, zwłaszcza konsekwencji finansowych; 
 • będziesz potrafić wybrać optymalną formę opodatkowania dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, wskazać na odpowiednie zasady i metody ich rozliczania; 
 • nauczysz się identyfikować źródła ryzyka, analizować i oceniać opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych; 
 • zdobędziesz pogłębioną wiedzę o kapitałach wysokiego ryzyka, będziesz potrafić wskazać efektywne metody ich pozyskania dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach startupów; 
 • poznasz efektywne metody zarządzania finansami osobistymi; 
 • będziesz potrafić umiejętnie wykorzystywać narzędzia IT wspierające proces doradztwa finansowo-podatkowego. 

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności? 

 • doradca/ konsultant w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych (np. w centrach usług finansowych),  
 • doradca kadry zarządzającej przedsiębiorstw o dowolnym profilu branżowym, 
 • specjalista w działach finansowych/ podatkowych przedsiębiorstw o dowolnym profilu branżowym,  
 • specjalista w instytucjach samorządowych i rządowych, np. w departamentach i wydziałach ds. podatków. 

Będziesz również przygotowany/-a do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy doradczej zajmującej się m.in.: 

 • doradztwem podatkowym dla osób fizycznych i prawnych,  
 • doradztwem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym startupów,  
 • doradztwem w zakresie zarządzania finansami osobistymi. 

Dlaczego akurat na UKEN?

Będziesz mieć możliwość:  

 • studiowania w przyjaznej atmosferze,  
 • dostępu do wykładowców, dla których ważna jest relacja mistrz-uczeń,  
 • organizowania ciekawych akcji biznesowych i społecznych, 
 • uczestniczenia w projektach realizowanych w naszym Instytucie,  
 • rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. poprzez działania studenckiego koła naukowego,  
 • współtworzenia gazetki studenckiej,  
 • uczestniczenia (również w charakterze prelegenta) i współorganizacji konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych,  
 • brania udziału w konkursach, debatach, wizytach studyjnych, itp.,  
 • dostępu do obiektów rekreacyjnych UKEN. 

Jaka praca Cię czeka po tym kierunku?

Po Ekonomii będziesz mógł/mogła prowadzić własne przedsiębiorstwo, pracować w przedsiębiorstwach, fundacjach i stowarzyszeniach, krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, instytucjach administracji samorządowej i rządowej, zmieniając świat na lepsze.  

Uzyskując wyższe wykształcenie na poziomie magistra zdobędziesz wartościową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Dowiesz się, jak działa gospodarka, rynek, jak funkcjonuje system finansowo-podatkowy i czego potrzebuje społeczeństwo. Dowiesz się jak prowadzić własne przedsiębiorstwo i jak poprzez realizację własnych pasji możesz zmieniać świat na lepsze.    

Kończąc Ekonomię możesz rozpocząć karierę zawodową w przedsiębiorstwach prywatnych, fundacjach, stowarzyszeniach, czy firmach doradczych, gdzie potrzebna jest osoba potrafiąca myśleć analityczne, działająca aktywnie, a jednocześnie wrażliwa na potrzeby gospodarcze i społeczne. Jako absolwent będziesz miał/-a kompletną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji non-profit, więc będziesz też doskonale przygotowany/-a do samodzielnych działań na rynku. 

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

REKRUTACJA 2024/2025

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
18-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
23-09-2024
Limit miejsc
80

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2024
Termin rejestracji elektronicznej do
23-09-2024
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24-09-2024
Limit miejsc
80

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

Kryterium dodatkowe

Absolwenci kierunków z obszaru nauk ekonomicznych otrzymują dodatkowe 10 punktów w procesie rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

3000 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2024 r.,
II rata – do 30 listopada 2024 r.,
III rata – do 15 marca 2025 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2025 r

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 10