EKONOMIA

Studia 3-letnie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia jest kierunkiem dla „game changer-ów”, czyli osób, które chcą mieć wpływ na sferę społeczno-gospodarczą i zdobyć kompetencje pożądane na rynku pracy teraz i w przyszłości. 

Ekonomia to innowacyjny kierunek, w toku którego:    

 • zdobędziesz gruntowne wykształcenie ekonomiczne, 
 • uzyskasz aktualną wiedzę o gospodarce i jej funkcjonowaniu, 
 • nauczysz się analitycznego patrzenia na rzeczywistość społeczno-gospodarczą,   
 • dowiesz się, jak rozwiązywać problemy ekonomiczne i społeczne w sposób kreatywny,   
 • poznasz metody wyszukiwania rzetelnych informacji o świecie i nauczysz się je oceniać,  
 • zrozumiesz, jak działa przedsiębiorstwo, w tym przedsiębiorstwo społeczne i społecznie odpowiedzialne, 
 • będziesz mógł/mogła realizować projekty, formułować własne poglądy i bronić ich w dyskusjach,  
 • nabędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Dzięki tym studiom:   

✅Będziesz mógł/mogła:  

 • rozwijać swoje pasje naukowe poprzez np. współtworzenie artykułów naukowych, uczestniczenie w konferencjach ekonomicznych, prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry,  
 • realizować praktyki w wielu ciekawych przedsiębiorstwach i organizacjach, z którymi współpracujemy,  
 • brać udział w zajęciach z wykorzystaniem biznesowych gier symulacyjnych,  
 • zaangażować się w projekty, które realizujemy, także międzynarodowe,  

✅Zdobędziesz umiejętności wskazane w najnowszym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego “The Future of the Jobs Report” jako tzw. kompetencje przyszłości, czyli umiejętności:  

 • krytycznego myślenia i analizy,  
 • rozwiązywania problemów (w tym problemów gospodarczych i społecznych),  
 • samodzielnego zarządzania (przedsiębiorstwem, organizacją pozarządową, ale też - swoim czasem i rozwojem),  
 • aktywnego uczenia się.  

Specjalności do wyboru na kierunku Ekonomia I stopień:

Ekonomia społeczna

----sssssss
Dlaczego warto wybrać specjalność Ekonomia społeczna?
 • zdobędziesz umiejętność oceny zjawisk w perspektywie ekonomicznej, społecznej i ekologicznej,
 • nauczysz się stosować różne metody i narzędzia potrzebne do przygotowania i realizacji projektów społecznych zgodnie z interesami społeczności lokalnej czy potrzebami rynku pracy,
 • będziesz przygotowany do planowania i rozwijania przedsięwzięć gospodarczych o celu społecznym.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Będziesz mógł/mogła pracować w różnych podmiotach gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności w:

 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych,
 • przedsiębiorstwach komercyjnych działających w sposób odpowiedzialny społecznie,
 • sektorze publicznym, w szczególności w instytucjach, które zajmują się koordynowaniem i wspieraniem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Ekonomia przedsiębiorstwa

----
Dlaczego warto wybrać specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa? 
 • zostaniesz przygotowany/-a do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządzania w biznesie w procesie budowania nowoczesnego i dojrzałego przedsiębiorstwa,
 • będziesz gotów do opracowywania projektów biznesowych dla różnorodnych podmiotów,
 • przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Będziesz przygotowany/-a do pracy w:

 • firmach krajowych i zagranicznych poszukujących ludzi kreatywnie i niezależnie myślących,
 • instytucjach okołobiznesowych w różnych obszarach ich działalności,
 • ośrodkach badawczych i instytucjach finansowych.

Dlaczego akurat na UP?

Będziesz mieć możliwość:  

 • studiowania w przyjaznej atmosferze,  
 • dostępu do wykładowców, dla których ważna jest relacja mistrz-uczeń,  
 • organizowania ciekawych akcji biznesowych i społecznych, 
 • uczestniczenia w projektach realizowanych w naszym Instytucie,  
 • rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. poprzez działania studenckiego koła naukowego,  
 • współtworzenia gazetki studenckiej,  
 • uczestniczenia (również w charakterze prelegenta) i współorganizacji konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych,  
 • brania udziału w konkursach, debatach, wizytach studyjnych, itp.,  
 • dostępu do obiektów rekreacyjnych UP. 

Jaka praca Cię czeka po tym kierunku?

Po Ekonomii będziesz mógł/mogła pracować w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, fundacjach i stowarzyszeniach, administracji publicznej, a także prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Uzyskując wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu zdobędziesz wartościową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Dowiesz się jak działa gospodarka, rynek, jak funkcjonuje i czego potrzebuje społeczeństwo. Dowiesz się jak prowadzić przedsiębiorstwo i jak Ty sam/-a możesz zmieniać świat.    

Po ukończeniu Ekonomii możesz realizować swoją karierę zawodową  zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i kierowniczych w różnorodnych podmiotach gospodarki, gdzie potrzebna jest osoba potrafiąca myśleć analityczne, działająca aktywnie, a jednocześnie wrażliwa na potrzeby społeczne. Jako absolwent będziesz miał/-a kompletną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji non-profit, więc będziesz też doskonale przygotowany/-a do samodzielnych działań na rynku. 

Nasz Instytut otrzymał tytuł Inspiratora Kariery!

Tytuł Inspiratora Kariery to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia praktycznego i zawodowego.

REKRUTACJA 2023/2024

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego  (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2023
Termin rejestracji elektronicznej do
...-....-2023
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
...-09-2023
Limit miejsc
90

Terminarz rekrutacji - studia niestacjonarne

Termin rejestracji elektronicznej od
01-06-2023
Termin rejestracji elektronicznej do
20-09-2023
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
...-09-2023
Limit miejsc
60

Dokumenty

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury

Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą"

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą"

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

Kryterium dodatkowe

Uczestnicy etapu co najmniej okręgowego olimpiady wiedzy ekonomicznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP (szczegóły: https://bip.up.krakow.pl/uchwala-nr-3-22-04-2020/).

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr (studia niestacjonarne)

2200 zł

Terminy rat (studia niestacjonarne)

I rata – do 31 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r

BUTTON

Kontakt

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipea@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11