O inicjatywie

Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną (CBPDR), pierwotnie utworzone zostało w strukturze Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.0201-113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Na skutek zmian organizacyjnych zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.02011.19.2021 z dnia 8 marca 2021 r. zostało na powrót ukonstytuowane w Instytucie Prawa i Ekonomii UP.

Centrum posiada stały skład osobowy, ale współpracuje także z pracownikami wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, praktykami wymiaru sprawiedliwości, systemu zabezpieczenia społecznego, ekonomii społecznej oraz sfery pozarządowej.

Aktualny skład osobowy CBPDR:

Adiunkci UP:
1. Dr Elżbieta Maj, członek CBPDR, dyrektor CBPDR,
2. Dr Marek Stych, członek CBPDR,
3. Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, członek CBPDR,
4. Dr Beata Pawlica, członek CBPDR,
5. Dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, członek CBPDR,
6. Dr Małgorzata Kmak, członek CBPDR.

Doktoranci UP:
1. Mgr Izabela Glac, członek CBPDR,
2. Mgr Wojciech Glac, członek CBPDR,
3. Mgr Paweł Ostachowski, członek CBPDR.

Studenci UP:
1. Natalia Maj, członek CBPDR,
2. Artur Lechowicz, członek CBPDR,
3. Michał Śliwa, członek CBPDR.

Do zakresu działalności CBPDR należy:
1. Działalność naukowo-badawcza w obszarach:
- prawna ochrona dziecka (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne
z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne, pracy i ubezpieczeń społecznych),
- prawna ochrona rodziny (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne
z rodzinnym, socjalne, karne, kanoniczne, pracy i ubezpieczeń społecznych).
2. Działalność konferencyjna:
- organizacja konferencji na UP,
- współorganizacja konferencji zewnętrznych.
3. Organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach organizacyjnych (urzędach i placówkach) zajmujących się ochroną prawną dziecka i rodziny, w organizacjach pozarządowych realizujących w ramach celów statutowych wsparcie dziecka i rodziny.
4. Działalność doradcza i ekspercka w zakresie ochrony i wsparcia dziecka i rodziny, w tym polityki prorodzinnej.
5. Poradnictwo (koordynacja zewnętrznych poradni prawnych i socjalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe).
6. Współpraca z podmiotami publicznymi (MOPS, PCPR, ROPS), sądami oraz placówkami ekonomii społecznej realizującymi zadania w zakresie ochrony prawnej dziecka i rodziny.
7. Współpraca z centrami badań nad dzieckiem i rodziną prowadzonymi przez inne uczelnie.
8. Współpraca z instytutami UP prowadzącymi badania w zakresie ochrony dziecka
i rodziny.
9. Współpraca międzynarodowa z ośrodkami badawczymi i organizacjami realizującymi zadania z zakresu prawnej ochrony dziecka i rodziny.

Szczegółowe obszary badawcze CBPRD:

I. Obszar badań prawnych nad dzieckiem
1. Prawna ochrona dziecka w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
2. Prawna ochrona dziecka w prawie międzynarodowym.
3. Prawna ochrona dziecka w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, głównie w zakresie:
- aktów stanu cywilnego,
- nabycia obywatelstwa,
- prawa oświatowego,
- wypoczynku i rekreacji,
- ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
- dowodów osobistych i dokumentów paszportowych,
- ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Prawna ochrona dziecka w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
5. Prawna ochrona dziecka w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniu
w sprawach nieletnich.
6. Prawna ochrona dziecka (i jego rodziny) w prawie socjalnym, w tym:
- pomocy społecznej,
- pieczy zastępczej,
- zaopatrzenia społecznego,
- ubezpieczeń społecznych,
- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
7. Prawna ochrona dziecka i jego status w prawie kanonicznym.
8. Prawna ochrona młodocianego w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

II. Obszar badań prawnych nad rodziną
1. Polityka społeczna i prorodzinna.
2. Polityka zdrowotna.
3. Prawna ochrona rodziny w prawie konstytucyjnym i na gruncie praw człowieka.
4. Prawna ochrona rodziny w prawie międzynarodowym.
5. Prawna ochrona rodziny w prawie administracyjnym procesowym i materialnym, w głównie w zakresie:
- aktów stanu cywilnego,
- prawa oświatowego,
- ochrony cudzoziemców, w tym uchodźców,
- pomocy mieszkaniowej,
- ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
6. Prawna ochrona rodziny w prawie cywilnym i rodzinnym, w tym procesowym.
7. Prawna ochrona rodziny w prawie karnym, prawie wykroczeń i postępowaniu
w sprawach nieletnich.
8. Prawna ochrona rodziny w prawie socjalnym, w tym:
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zaopatrzenia społecznego,
- ubezpieczeń społecznych,
- rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- ochrony zdrowia.
9. Prawna ochrona osób wykluczonych społecznie jako członków rodziny lub osób samotnych, w tym mechanizmy ochrony:
- osób niepełnosprawnych,
- osób w podeszłym wieku,
- osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i in.
10. Prawna ochrona rodziny i jej status w prawie kanonicznym.
11. Prawna ochrona rodziców i opiekunów w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Centrum działa na podstawie Statutu UP oraz Regulaminu Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną, zatwierdzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dane kontaktowe

Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną

w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

e-mail: elzbieta.maj@up.krakow.pl

 Śledź nas na Facebooku