Podziel się tym w mediach społecznościowych

 

Raport z międzynarodowych badan dotyczących zielonych umiejętności i ich zastosowania w sektorze ekonomii społecznej

W ramach projektu „Socially Driven Green labs” zrealizowane zostały międzynarodowe badania dotyczące zielonych umiejętności i ich zastosowania w sektorze ekonomii społecznej. W badaniach wzięło łącznie udział 255 osób z czterech krajów partnerskich projektu: Belgii, Czech, Grecji i Polski. Osoby te należały do trzech grup docelowych projektu: przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, nauczycieli akademickich z obszaru ekonomii społecznej oraz studentów takiego kierunku.

Badanie z przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego oraz kwestionariusza wywiadu pogłębionego. Respondenci pytani byli m.in.: o znajomość zagadnień związanych z zielonymi umiejętnościami i gospodarką obiegu zamkniętego oraz o proces nabywania takich umiejętności.

W ramach badania testowaniu poddano trzy hipotezy badawcze:

H1: Podmioty ekonomii społecznej, pomimo znacznego zaangażowania w działania ekologiczne, nie wykazują znaczących umiejętności i kompetencji w zakresie posiadania i rozwijania zielonych umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku (nastawionych na generowanie przychodów).

H2: Braki w zielonych umiejętnościach SEE stanowią barierę w podejmowaniu współpracy międzysektorowej, pozyskiwaniu projektów z zakresu biznesu cyrkularnego, które przynoszą korzyści dla środowiska, gospodarki i rozwoju samych SEE.

H3: Istnieje potrzeba modyfikacji programów edukacyjnych, w celu zwiększenia wsparcia, tak aby ośrodki szkolnictwa wyższego zapewniały wsparcie dla kształtowania umiejętności jako motoru zielonej transformacji.

W wyniku realizacji badań potwierdzone zostały hipoteza pierwsza oraz trzecia, zaś w przypadku hipotezy drugiej, jej część należało odrzucić. Szczegółowe rezultaty przedstawia raport z badań SDG Labs zatytułowany „Zielone umiejętności w dziedzinie ekonomii społecznej. Model teoretyczny programu Socially Driven Green Labs”, który jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej projektu: https://sdglabs.uom.edu.gr/sdg-labs-research-report/

 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.